download
Szukaj
Szukaj:

Dział Pobierz
nazwarozmiar w mbopisrodzaj
Dla kogo żyjemy?15.7012-06-2022 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg zmieni Niebo i ziemię. Mamy szanować Bożą obecność wśród nas. Z Jezusem mamy prowadzić nowe życie.
Kazanie
Napełnieni Duchem Świętym15.4005-06-2022 - pastor Zbigniew Sosulski
Chrzest Duchem Świętym jest cudownym przeżyciem każdego chrześcijanina. Zesłanie Ducha Świętego jest obietnicą daną przez Jezusa.
Kazanie
Jezus ma nas w swojej opiece3.9029-05-2022 - brat Konstanty Tkaczuk
Musimy mieć pewność w swoim sercu, że kochamy Jezusa i podążać za nim. Jezus przywołał nas abyśmy mieli życie w nim.
Kazanie
Jezus celem naszego życia5.1029-05-2022 - prezbiter Andriej Nowicki
Jezus pozwala nawet iść po wodzie. Mamy codziennie patrzeć na Jezusa. Musimy mieć codziennie społeczność z Jezusem i czytać Jego Słowo.
Kazanie
Powołani do ewangelizowania5.3022-05-2022 - brat Leszek Kubik
Mamy mieć bojaźń Bożą. Gdy ludzie giną powinniśmy mieć pragnienie głoszenia Słowa Bożego.
Kazanie
Wywyższony Jezus6.9022-05-2022 - brat Konstanty Tkaczuk
Grzesznica namaściła olejkiem Jezusa na śmierć. Komu wiele odpuszczono, więcej miłuje. Szymon postawił Jezusa nisko, a grzesznica wysoko.
Kazanie
Pas i sandały15.7015-05-2022 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy mieć pas na biodrach naszych w służbie Bożej. Pas jest sprawiedliwością. Musimy mieć na sobie całą zbroję Bożą abyśmy byli zwycięzcami. Walczymy nie z krwią i ciałem ale z mocami ciemności. Ufajmy we wszystkim prowadzeniu Ducha Świętego. Jezus jest przepasany złotym pasem.
Kazanie
Boża obecność i wsparcie10.2008-05-2022 - brat Łukasz Nazimek
Musimy walczyć każdego dnia ze swoim "ja". Bóg obiecał, że będzie z nami w naszych utrapieniach.
Kazanie
Przeobrażeni Bożą obecnością4.2008-05-2022 - brat Leszek Kubik
Tego co w górze szukajcie i o tym co w górze myślcie. Musimy być narodzeni z Ducha.
Kazanie
Józef z Arymatei9.1024-04-2022 - prezbiter Andrej Nowicki
Nie zawsze nasze plany są realizowane w naszym życiu. Mamy oczekiwać w swoim życiu Bożego Królestwa. Bóg ma być najważniejszy w naszym życiu.
Kazanie
Nasza ojczyzna jest w Niebie4.5017-04-2022 - brat Rafał Bielecki
Jesteśmy obywatelami Nieba
Kazanie
Jezus oskarżony przez arcykapłana4.7017-04-2022 - brat Konstanty Tkaczuk
Stary zakon umarł, a powstał nowy według porządku Melchizedeka. Jezus jest człowiekiem, Synem Bożym, Kapłanem.
Kazanie
Prawdziwy post11.0010-04-2022 - pastor Zbigniew Sosulski
Najważniejsze przykazanie - miłować Boga i Go czcić. Drugie przykazanie - będziesz miłował bliźniego swego. Jak wygląda prawdziwy post w którym Bóg ma upodobanie?
Kazanie
Świadectwo nawrócenia5.6010-04-2022 - brat Konstanty TkaczukŚwiadectwo
Nauka z doświadczeń trzech Bohaterów8.2003-04-2022 - pastor Zbigniew Sosulski
Ludzie posłani przez Boga na odpowiedni czas: Estera, Józef, Job
Kazanie
Pomnażanie Bożych talentów6.2003-04-2022 - brat Konstanty Tkaczuk
Bóg daje ludziom talenty i mądrość do życia. Mamy wspierać i pomagać potrzebującym. Bóg widzi powołanie w usługiwaniu innym. Nie może w naszym życiu zabraknąć oliwy - Ducha.
Kazanie
Rozważania2.2003-04-2022 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Jakie jest nasze zaangażowanie6.7020-03-2022 - brat Leszek Kubik
Wystarczy chwila aby zmieniło się życie ludzkie. Mamy być zaangażowani w służbie dla Boga. Musimy być martwi dla grzechu.
Kazanie
Jaka jest nasza miara5.2020-03-2022 - brat Konstanty Tkaczuk
Siewcą Słowa jest Bóg. Diabeł kradnie Słowo Boże. Mamy całkowicie oddać swoje życie Bogu.
Kazanie
Najważniejsze przykazanie9.1006-03-2022 - pastor Zbigniew Sosulski
W naszym życiu potrzebna jest miłość do Boga i ludzi. Nadzieja jest tylko w Bogu. Jezus wypełnił prawo.
Kazanie
Bóg nas ochrania6.7006-03-2022 - brat Łukasz Nazimek
Bóg jest z nami w naszych doświadczeniach. Każdy dzień oddawajmy Bogu
Kazanie
Bóg wszystko widzi5.5006-03-2022 - brat Konstanty Tkaczuk
Noe żył wobec grzesznego narodu. Bóg błogosławił Noego. Bóg wszystko widzi i o wszystkim wie
Kazanie
Wyjdź na środek9.3027-02-2022 - brat Leszek Kubik
Bóg wysłuchuje modlitwy i uzdrawia. Mamy głosić Słowo Boże - zbawienie w Jezusie. Bóg chce abyśmy okazywali miłosierdzie
Kazanie
Jak wierzyć w Boga16.6020-02-2022 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg trzyma wszystko w swojej dłoni. O końcu świata wie tylko Bóg Ojciec. Ojciec Bóg musi pociągnąć do Jezusa Chrystusa
Kazanie
Kaleb15.3016-01-2022 - brat Leszek Kubik
Bóg ma moc nas ożywić i posadzić w okręgach niebieskich. Mamy oddawać Bogu swoje trudności. Posłuszeństwo wobec Boga jest bardzo ważne. Powinniśmy kierować się najpierw wiarą, a potem dopiero rozumem.
Kazanie
Siedem wypowiedzi Jezusa4.2016-01-2022 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Mało15.2009-01-2022 - pastor Zbigniew Sosulski
Komu więcej odpuszczono więcej miłuje. Co możemy Bogu dać? Mamy odpuszczać winy bliźnim. Bóg zawsze jest z nami. Musimy wziąć na siebie krzyż dany przez Boga
Kazanie
Słowo ciałem się stało7.6026-12-2021 - brat Leszek KubikKazanie
Aby służba nasza nie była zniesławiona16.9019-12-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Służba nasza ma nie być zniesławiona. Zbawienie należy sprawować z drżeniem i bojaźnią. Bóg zna nasze najskrytsze myśli. Nie można dwóm panom służyć.
Kazanie
Tylko dzięki Bożej miłości10.7012-12-2021 - brat Leszek Kubik
Pełny pokój mamy tylko z Bogiem. Nie zasłużona życzliwość to jest dar łaski. Doświadczenia nas kształtują. Nadzieja w w Bogu jest ważna. Miłość góruje nad wszystkim
Kazanie
Grzech wiekuisty14.8007-11-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Nasze życie musi być treścią prawdy. Grzech przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczony. Musimy być zapieczętowani pieczęcią Ducha Świętego.
Kazanie
Droga pokoju14.4031-10-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus wypełnił zakon. Dlatego mamy żyć wiarą. Boże prawo jest połączone z miłosierdziem. Mamy kroczyć drogą pokoju. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nasze życie musi być na drodze pokoju.
Kazanie
Boże prawa w Jezusie Chrystusie14.5024-10-2021 - brat Leszek Kubik
Musimy mieć rozeznanie między słusznym, a niesłusznym. Stary Testament zapowiada też przyjście Jezusa. Izrael nigdy nie stracił swojej tożsamości. Jesteśmy stworzeni dla Chwały Bożej.
Kazanie
Niezmienny, precyzyjny plan Bożych decyzji14.6010-10-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy być wobec siebie tacy jak wobec Boga. Boża mądrość i wielkość jest ponad czasowa. Każdy z nas jest pierworodnym w Bogu. W Jezusie Chrystusie jesteśmy zwycięzcami.
Kazanie
Duch, dusza, ciało9.2010-10-2021 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Bóg jest ten sam1.6003-10-2021 - brat Marcin RzepkaŚwiadectwo
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie16.0003-10-2021 - brat Leszek Kubik
Mamy ufać Bogu. Wiara ma kształtować nasz charakter. Bóg nie toleruje grzechu. Musimy pokutować ze swoich grzechów.
Kazanie
Wrażliwość, empatia Jezusa11.6026-09-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Potrzeba nam empatii w życiu codziennym. Jezus współczuł innym. Dążmy do tego aby być wsparciem dla innych. Nic nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej.
Kazanie
Boże miłosierdzie7.6019-09-2021 - brat Leszek KubikKazanie
Wybór człowieka4.4019-09-2021 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Świadectwo1.5019-09-2021 - siostra Ewa SiekŚwiadectwo
Słowo przed wieczerzą3.7012-09-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Pan Jezus spożył wieczerzę z uczniami przed swoją śmiercią. Należy służyć nawet jednostce
Kazanie
Dwaj lub trzej22.5005-09-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg czyni cuda (np Gedeon). Słowa proroctw Bożych się wypełniają. Bóg chroni swoje dzieci. W pojedynkę nie jesteśmy sami - Bóg jest z nami. Ufność i posłuszeństwo daje Bogu powód do działania. Bóg nie przejawia się w wielkości ale w jednostce.
Kazanie
Boża ochrona17.0029-08-2021 - brat Leszek Kubik
Pod osłoną Najwyższego znajdziemy uwolnienie. Modlitwa daje nam nadzieję. Bóg jest zawsze z nami. W Bogu mamy ochronę.
Kazanie
Boża ingerencja do człowieka15.3022-08-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Bądźmy synami światłości. Bóg uzdalnia swój lud i rozdaje talenty. Sprawiajmy to, do czego powołał nas Jezus. Chodźmy w mocy Ducha Świętego
Kazanie
Świadectwo3.7022-08-2021 - siostra Ewa SiekŚwiadectwo
Być powołanym11.2015-08-2021 - brat Leszek Kubik
Bóg współdziała ze wszystkimi którzy Go miłują. Bóg ma plan do naszego życia. Boże Słowo ma wartość. Krzyż to zetknięcie się naszych planów z Bożą wolą. Potrzebujemy w naszym życiu mieć oliwę.
Kazanie
Dzień Pański13.2008-08-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Nocą czuwania Bóg wyprowadza naród Izraelski. Przyjście Pańskie będzie nagłe. Do Królestwa wejdą tylko nowo-narodzeni. Mamy miłować się nawzajem
Kazanie
Upodobanie w bojaźni Pana8.2027-06-2021 - brat Leszek Kubik
Jest siedem Duchów Bożych. Duch Boży zasila siedem ramion świecznika Bożego. Potrzebujemy mieć bojaźń Pańską
Kazanie
Przez Łaskę do pokoju13.8020-06-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Łaska i miłosierdzie wchodzi w Boży świat. Pokój i radość tylko w Bogu. Wiara, nadzieja i miłość pozwala nam być przy Bogu
Kazanie
Definicja Błogosławieństwa15.3013-06-2021 - pastor Zbigniew Sosulski
Kazanie Jezusa na górze do uczniów. Gdy jesteśmy Bożymi dziećmi to czujemy Boże Błogosławieństwo. Mamy czynić pokój Boży. Starajmy się aby Boża obecność była w nas. Bóg dał nam Jezusa Chrystusa.
Kazanie
Co w życiu motywuje nas do Boga12.8006-06-2021 - brat Leszek Kubik
Jesteśmy zaręczeni z Jezusem Chrystusem. Biblia to Słowo Boże niepodważalne. Jezus jest stwórcą. Abel złożył dobrą ofiarę, a Kain złą. Chodzi o owoce, a nie dary. Musimy trwać w Jezusie.
Kazanie
Jaki mur?10.1011-10-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus chciał ostatnią wieczerzę przed śmiercią zjeść z uczniami. Murem ognistym wokoło nas jest Bóg. Usługujący ma być sługą. Mamy utwierdzać wiarę Bożą.
Kazanie
Zachować ufność w Bogu8.4004-10-2020 - brat Leszek Kubik
Boża sprawiedliwość nas usprawiedliwi. Musimy zachować czujność. Nie porzuci Pan swojego ludu, gdy będzie mu służył. W naszych ustach ma być uwielbienie Jezusa.
Kazanie
Przemienieni przez Ducha Świętego13.2027-09-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
O tym co w górze myślcie. Dążcie do nieba, Jezusa Chrystusa. Nie upodabniajcie się do tego świata. Nie pogardzajmy innymi.
Kazanie
Służba połączona z czcią i chwałą dla Boga11.2020-09-2020 - brat Leszek KubikKazanie
Drogi Pana są proste15.9006-09-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Drogi Boże są proste i płaskie. Droga Pańska jest wąska. Musimy ustąpić wobec Boga. Sprawiedliwy idzie prostą drogą. Jesteśmy cenni w oczach Boga.
Kazanie
Chwała, obecność Boża12.2030-08-2020 - brat Leszek Kubik
Im bardziej dziękujemy Bogu tym więcej chwały widzimy. Psalmy są odbiciem nas samych. Uwielbianie to budowanie tronu Bożego.
Kazanie
Mieć pokój w Jezusie15.6023-08-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest błogosławieństwem. Mamy żyć jako pszenica w Jezusie Chrystusie. Nasza ojczyzna jest w Niebie. Jedynym sędzią jest Bóg.
Kazanie
Dziękczynność ponad przeciwnościami10.5016-08-2020 - brat Leszek Kubik
Przez dziękczynienie wyrażamy Bogu wdzięczność i chwałę. Czyńcie wszystko w imieniu Jezusa. Za wszystko dziękujcie
Kazanie
Prowadzeni Duchem Bożym19.6026-07-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Prawdziwe rozpoznanie jest od Ducha Bożego. Ciało potrzebuje znak. Znak będzie dany, znak Jonasza i tęcza. Jezus pytał uczniów za kogo ludzie go uważają?
Kazanie
Uświęceni w Jezusie Chrystusie11.3019-07-2020 - brat Leszek Kubik
Mamy uświęcać się dla Boga. Nadzieją naszą jest oczyszczanie się. To Pan Jezus nas oczyszcza. Ducha tego świata nie można zmieszać z Duchem Bożym.
Kazanie
Buduję arkę13.7028-06-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Przez swoje życie budujemy arkę (ocalenie od Boga). Jozue i Kaleb poszli za Panem Bogiem. Dziękujmy Jezusowi za nasz trud.
Kazanie
Bądź wierny w małym8.1021-06-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Boża miłość musi mieć miłosierdzie. Szukajmy Boga wokół siebie. Boże Słowo zmienia cały świat.
Kazanie
Bóg naszym wybawieniem i ochroną1.9021-06-2020 - brat Leszek Kubik
Mamy uwielbiać Boga każdego dnia. Bóg nas strzeże od wszelkiego zła.
Świadectwo
Sługa12.1014-06-2020 - brat Leszek Kubik
Mamy mieć postawę uległości tak jak Jezus, syn Boży wobec Ojca. Jesteście gotowi na poświęcenie?
Kazanie
Miłość prawdy13.9007-06-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Czy Jezus zastanie wiarę, gdy przyjdzie powtórnie? Mamy odbierać Boże Słowo. Musimy przyjąć od Boga słowo prawdy i miłości
Kazanie
Dwie strony dotyczące chrześcijanina14.5015-03-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Żyjemy w dwóch okolicznościach. Jezusa znamy jako święte stworzenie. Ojciec pielęgnuje wierność. Słowo Boże nas oczyszcza. Świat nas nienawidzi.
Kazanie
Autorytet Boga16.1008-03-2020 - brat Leszek Kubik
Bóg pragnie wnieść swoje Słowo do naszego życia. Jezus mieszka w nas. Drzewo życia to Jezus. Wszystko jest opisane w Słowie Bożym. Mamy wołać o objaśnienie obietnic Bożych.
Kazanie
Czek od Boga2.0008-03-2020 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Poznanie Boga19.1001-03-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Nie ma chrześcijanina bez Zbawienia. Łaska i pokój ma się w nas odradzać. Mamy stawiać wyżej Boga niż mamonę. Ujrzeć dzieło Boga dookoła nas.
Kazanie
W Bożej opiece2.1001-03-2020 - siostra Joanna SosulskaŚwiadectwo
Ostatnie dni z Jezusem9.7023-02-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy wziąć Łaskę od Jezusa. Jezus ukazywał się po swoim zmartwychwstaniu. Jezus posiadał wielką miłość do grzesznika.
Kazanie
Czułe serce15.2009-02-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus miał serce uniżone i pełne miłości. Jezus nakarmił pięć tysięcy mężów - jest to wspaniały cud. Jezus miał czułe serce, współczujące. Gdy Jezus przyjdzie, to czy znajdzie wiarę. Trzeba rozkoszować się przyjściem Pańskim.
Kazanie
Jezus Panem Sabatu3.6002-02-2020 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Nasza tożsamość w Jezusie11.4002-02-2020 - brat Leszek Kubik
Symeon żył z Bogiem, a Bóg mu odpowiedział. Bóg jest naszym adwokatem. Pomagajmy innym.
Kazanie
Wiara, Nadzieja, Miłość, te trzy19.2026-01-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Na razie sprawy Boże widzimy jak w zwierciadle, a potem twarzą w twarz. Miłość jest najważniejsza. Miłość to Bóg. Teraz pozostaje Wiara, Nadzieja i Miłość.
Kazanie
Światłość6.0019-01-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Światłość jest Boża. Bóg jest światłością. Po owocach poznamy dzieci Boże.
Kazanie
Tożsamość Dzieci Bożych15.2012-01-2020 - brat Leszek KubikKazanie
Józef i Boże powołanie2.5012-01-2020 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Miłosierni - Miłosierdzie12.3005-01-2020 - pastor Zbigniew Sosulski
Z dobrego drzewa dobywa się dobre owoce. Bądźmy miłosierni jak Bóg jest miłosierny. Mamy budować na skale.
Kazanie
Bóg o nas się troszczy12.0029-12-2019 - pastor Jerzy KłodaŚwiadectwo
Nowe stworzenie - drugi raz urodzony16.1022-12-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Czasy ostateczne będą straszne. Musimy trwać w czuwaniu. Nowe stworzenie to jest nowe narodzenie. Jezus Chrystus jest skałą. Kościół Boży to żywe kamienie.
Kazanie
Proroctwa, narodziny Jezusa4.7022-12-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Biblia jest odzwierciedleniem Chrystusa. Ewa - matka wszystkich narodów. Z plemienia Judy narodził się Zbawiciel.
Kazanie
Kogo wizerunek jest w naszej wartości13.7015-12-2019 - brat Leszek Kubik
Oddawajmy co cesarskie cesarzowi, a co Bożego Bogu. Bożej miłości nie można oszacować - jest tak duża. Królestwo Boże jest monarchią. Bóg jest naszym bezpieczeństwem.
Kazanie
Znak Jonasza20.4008-12-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Tylko znak Jonasza będzie dany. Niniwa pokutowała. Słowo Boże osądza myśli serca, jest żywe i skuteczne. Nikodem szukał zbawienia. Żniwo jest już dojrzałe. Żywe Słowo Boże to Bóg.
Kazanie
Ufność do Boga spełniona w Jezusie16.9001-12-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg stworzył cały świat. Mamy ufność pokładać w Bogu. Musimy jako latorośl być połączeni z krzewem winnym. Bez Jezusa Chrystusa nic nie możemy. Przyjście Pańskie będzie jak błyskawica.
Kazanie
Siła Bożej opieki16.1024-11-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg wspiera nas manną. Gdzie jesteśmy w naszym życiu - na pustyni czy ziemi urodzajnej. Bóg wspierał prorokinię Annę. Dziękujmy Bogu za każdy dzień.
Kazanie
Jezus Chrystus Zbawiciel5.1024-11-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Jezus pragnął aby wszyscy byli zbawieni. Jezus zauważał jednostki. Dzięki Ci Boże za Ducha Świętego. Jedyna droga do Boga - poprzez Jezusa.
Kazanie
Dzierżawcy winnicy10.9017-11-2019 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Błogosławieństwa Jezusa6.4017-11-2019 - brat Leszek KubikKazanie
Bóg zaprasza do Królestwa Niebios6.9010-11-2019 - brat Leszek KubikKazanie
Składajmy świadectwo10.8003-11-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Nasza nadzieja jest w śmierci Jezusa Chrystusa. Chrystus wykupił nas od przekleństwa.
Kazanie
Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa5.5003-11-2019 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Determinacja w modlitwie8.4027-10-2019 - brat Leszek Kubik
Słowa Jezusa mają moc. Mamy ustawicznie się modlić. Wiara nasza ma być do końca.
Kazanie
Jak mamy zwyciężać20.1020-10-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Zwycięzcy wraz z Bogiem zostaną powołani do nieba. Najcenniejszy jest Bóg. Jesteśmy ochronieni przed światem murem ognistym. Skromność Wasza niech będzie znana wszystkim.
Kazanie
Kamień obrazy i zgorszenia15.2013-10-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus - kamień węgielny, obrazy i zgorszenia. Świat nas znienawidzi jak znienawidził Jezusa. Miłosierdzie, pokój i miłość ma być naszym udziałem.
Kazanie
Aktywni w wierze11.0006-10-2019 - brat Leszek KubikKazanie
Jezus daje nowe życie0.6906-10-2019 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Najważniejsza troska7.8029-09-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy szukać Królestwa Bożego przede wszystkim. Trzeba troszczyć się tylko o dzień dzisiejszy. Najważniejszą troską jest służyć Bogu.
Kazanie
Głos Boży10.8022-09-2019 - brat Leszek Kubik
Język najbardziej krnąbrne zło. Kto panuje nad językiem jest doskonałym. Bóg daje nam wolną wolę. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego.
Kazanie
Odpowiedzialni w mowie4.0022-09-2019 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
O tym co w górze, myślcie6.4015-09-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy ufać Bogu pomimo naszych trudności. Pomoc nasza jest od Boga. Myślmy o tym co w górze.
Kazanie
Do kogo Jezus przyszedł?17.8008-09-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus przyszedł na tą ziemię do ubogich i potrzebujących. Rok łaski Pana trwa cały czas. Grzesznicy potrzebują Boga aby być zbawieni.
Kazanie
Odpowiedzialni w czuwaniu14.0001-09-2019 - brat Leszek Kubik
Jezus Chrystus Bogiem i Zbawicielem. Mamy być gotowymi na przyjście Pana: czuwajcie. Proroctwa odnośnie przyjścia Pana się wypełniają.
Kazanie
Jezus Chrystus Głową Kościoła15.0025-08-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Kościół Jezusa Chrystusa jest niepodzielony. Śmierć nie ma nad nami władzy. Musimy jako ciało Chrystusa dbać o siebie. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego.
Kazanie
Źródło prawdy, mądrości i miłości2.5025-08-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Bez miłości jesteśmy niczym. Czym jest miłość?
Kazanie
Co ma znaczenie w Chrystusie Jezusie?18.7018-08-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Wiara ma być czynna w miłości. Przez wiarę jesteśmy synami Bożymi. Musimy poddać się sprawiedliwości Bożej. Mamy panować nad pożądliwościami. Miłość przykrywa wiele grzechów.
Kazanie
Znaczenie wiary w życiu człowieka11.6011-08-2019 - brat Leszek KubikKazanie
Ufność w Pokoju18.4004-08-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Ufność jest dla naszego ciała. Bóg chce abyśmy byli kamieniem żywym. Mamy podobać się Bogu. Trzeba wołać do Boga w utrapieniu z ufnością. Ufność w Pokoju trzeba zachować.
Kazanie
Brama sprawiedliwości21.6028-07-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Gdy cierpi nasz brat, to tak jakbyśmy cierpieli. Bóg dał nam wszystko co jest potrzebne. Mamy być wiernymi Bogu. Nasze szaty będą oczyszczone przez krew Jezusa. Mamy wchodzić przez bramy sprawiedliwości. Jezus jest kamieniem węgielnym i wszystko czerpie z niego moc.
Kazanie
Miłość siłą do przeciwności13.8021-07-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jako różdżka z pnia Isajego. Mamy chodzić w pobożności. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów i trzeba w niej opływać.
Kazanie
Błogosławieństwo ofiarności8.1021-07-2019 - brat Mariusz Jańczak
Ofiarność jest przed Bogiem mile widziana i jest błogosławieństwem. Winniśmy oddawać dziesięcinę z naszych dóbr Bogu.
Świadectwo
Jesteśmy powołani do spełnienia misji5.3021-07-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Jesteśmy powołani do spełniania misji. Mamy reprezentować Jezusa.
Kazanie
Dokładność wypełnienia Bożych proroctw13.2014-07-2019 - brat Mariusz Jańczak
Daniel Otrzymał objawienie dotyczące czasów przyszłych.
Kazanie
Powołani przez Boga10.6007-07-2019 - brat Leszek Kubik
Bóg powołał nas jeszcze przed założeniem świata. Bóg okazał nam w ten sposób swoją łaskę dla nas. Twoja wola Boże jest najważniejsza.
Kazanie
Życie w powołaniu14.8030-06-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Pierwszym powołaniem jest przyjęcie Chrystusa. Musimy rozwijać powołanie, które dał nam Bóg. Krzyż jest potrzebny w życiu Chrześcijanina. Każdy musi przejść przez Jordan. Chrześcijanie są pod opieką Najwyższego. Mamy troszczyć się o siebie nawzajem.
Kazanie
Ostatnia przestroga w Biblii10.6023-06-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Apostoł Paweł przestrzega przed odstępstwem od Słowa Bożego. Modlił się o ducha mądrości dla wierzących. Mamy żyć jak zwycięzcy. Nie profanujmy Słowa Bożego.
Kazanie
Posiani na gruncie9.3016-06-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Syn człowieczy sieje Słowo Boże. Jeśli nasze życie jest dobrze posiane, to przyniesie plon.
Kazanie
Dla jakiego celu?4.1016-06-2019 - brat Krzysztof Machlowski
W Jezusie wszystko mamy co potrzeba. Zostaliśmy stworzeni dla Boga i przez Boga. Bóg przemawia do nas z Biblii. Bądźmy przygotowani na przyjście Jezusa.
Kazanie
Życie z Duchem Świętym12.6009-06-2019 - brat Leszek KubikKazanie
Być gotowym7.6002-06-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy być gotowi na przyjście Pana Jezusa. Wiernie poprzestać na tym co mamy. Bojaźń Pańska stroni od złego.
Kazanie
Zależność obietnic Bożych od naszej postawy14.6026-05-2019 - brat Leszek Kubik
Bądźcie otwarci aby Bóg Wam dobrze czynił. Duch Boży jest żywy w nas. Bóg nas nigdy nie opuści.
Kazanie
Prawdziwa wolność2.6026-05-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Bóg Ojciec dał nam wolną wolę. Bóg z własnej woli dał nam Jezusa Chrystusa. Chrystus jest skałą wypróbowaną.
Kazanie
Odnowienie swgo umysłu6.2019-05-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Boża wola się liczy, nie nasza. Powołani jesteśmy do konkretnego celu.
Kazanie
Ciernie przyczyną złego wzrostu6.6019-05-2019 - brat Rafał Bielecki
Mamy tajemnicę Królestwa Niebios. Wiele jest cierni w życiu. Bóg ma plan dla naszego życia. Nasz Bóg będzie walczyć w naszej sprawie.
Kazanie
Jesteście solą i światłością15.3012-05-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Jesteście solą ziemi i światłością dla ludzi. Gdy przyjdzie Bóg wszystko na tej ziemi pierzchnie. Dobre uczynki idą za nami. Miłość Boża zdobywa świat.
Kazanie
Moc Bożego Ducha i Słowa8.0005-05-2019 - brat Leszek KubikKazanie
Klucze16.5028-04-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg ma klucz rodu Dawida. Piotr ma klucze do Królestwa Niebieskiego. Bóg ma klucze śmierci i piekła. Drzwiami do Nieba jest Jezus Chrystus.
Kazanie
Nasze życie w Jezusie Chrystusie2.9028-04-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Jezus jest światłością tego świata. Chrześcijanie są obywatelami Niebieskiego Królestwa.
Kazanie
Znaczenie i wartość Błogosławieństwa14.8014-04-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Błogosławieństwo musi być zgodne z wolą Bożą. Jezus jest i był błogosławiony. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cie strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad nami i niech obróci twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Bóg ma całą harmonię. Przez Jezusa wszystko jest uporządkowane.
Kazanie
Bóg architektem życia6.3014-04-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Miłość nakręca życie ludzkie. Bóg jest architektem życia. Bez Boga jesteśmy słabi ale z Bogiem jesteśmy silni. Nasz Bóg zaprasza nas do wiecznego życia.
Kazanie
Bliźni - Syn Pokoju15.8007-04-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Bądźcie tam gdzie Syn Pokoju. Najważniejsze aby imiona nasze były zapisane w Księdze Żywota. Przybliżyło się Królestwo Boże. Musimy mieć zaródź Bożą w sobie.
Kazanie
Bojaźń Pana - dlaczego11.5024-03-2019 - brat Leszek Kubik
Słowo Boże jest naszą ochroną. Bojaźń Boża nie jest to naturalny strach. Boża obecność motywuje nas do chwały, która podoba się Bogu. Pan jest opoką dla tych, którzy się Go boją. Mamy się szanować przed obliczem Bożym.
Kazanie
Świadectwo swojego życia12.1010-03-2019 - brat Andrzej Brandys
Bóg wyznacza długość naszego życia. Mamy żyć aktywnie w służbie dla Boga. Bóg obejmuje wszystkie dziedziny naszego życia.
Świadectwo
Dlaczego Jezus5.0010-03-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Zostaliśmy by żyć w kontakcie z Bogiem. Tylko w Jezusie mamy wieczność.
Kazanie
Przeszkody na "wąskiej" drodze20.2003-03-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Każdy ma swój krzyż dopasowany do swojego życia. Usiłujmy wejść przez wąską bramę. Mamy być naśladowcami Bożych zborów. Mamy miłować się miłością Bożą.
Kazanie
Słowo świadectwa swego4.7017-02-2019 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Zwyciężyli przez krew Baranka11.4017-02-2019 - brat Leszek Kubik
Krew Baranka nas zabezpiecza. Kiedy mówimy o krwi Baranka to wypełniamy wolę Bożą. Słowo Boże mieszka w nas. Krew Jezusa daje nam życie.
Kazanie
Wino - symbol krwi Jezusa1.4017-02-2019 - brat Krzysztof Machlowski
Jezus jest chlebem z nieba
Kazanie
Złoto najwyższej próby21.8010-02-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Miłość Boża jest doskonała. Posłuszeństwo wobec Boga jest najważniejsze. Maria i Józef byli posłuszni Bogu. Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym.
Kazanie
Dostęp do Boga18.8003-02-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg wysłuchuje skruszone i pokorne serce. Mądrość Boża jest niewzruszona. Bóg wysłuchał skruszonej modlitwy Anny. Przed upadkiem przychodzi pycha. Józef siał pokorę.
Kazanie
Prawdziwa jedność14.5027-01-2019 - brat Leszek KubikKazanie
Zbawienie przez Jezusa Chrystusa4.1027-01-2019 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Ludzie wiary17.1020-01-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Wiara jest pierwsza. Ludzie wiary, to są ludzie Boga. Razem z wiarą musimy być pełni miłości. Budujmy na opoce, a będziemy zbawieni. Niech w nas pozostanie co było na początku.
Kazanie
Dobrodziejstwo wiary4.2013-01-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
W ciszy i zaufaniu jest moc
Kazanie
Wiara i uczynki15.7013-01-2019 - brat Leszek Kubik
Wiara bez uczynków jest martwa. Nie można osiągnąć sprawiedliwość przestrzegając prawa. Wiara jest potrzebna przed Bogiem.
Kazanie
Wartość Błogosławieństwa16.1006-01-2019 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy zawrócić do Boga, a Bóg będzie z nami. Bóg chce odnowić swoją miłość do nas. Nic się nie dzieje bez woli Bożej. Bóg ma moc wyrwać nas ze wszystkiego złego.
Kazanie
Wiara: idź sam10.3030-12-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus nas kocha i poświęcił dla nas wszystko. Potrzebujemy Chrystusowego zbawienia. Nasz Bóg pragnie dla nas wszystkiego co najlepsze.
Kazanie
Nie ma innej opcji5.1030-12-2018 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Daniel, wierność i więź owocuje Błogosławieństwem14.7023-12-2018 - brat Mariusz Jańczak
Dawid był cały czas blisko Boga. Trzeba czynić kroki wiary w naszym życiu. Mamy być posłuszni Bogu. Walka duchowa cały czas się odbywa.
Kazanie
Wrażliwość i wdzięczność5.0016-12-2018 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Nie chluba, ale wdzięczność10.6016-12-2018 - brat Rafał Bielecki
Dzięki łasce zostaliśmy wszczepieni w korzeń. Jesteśmy dla siebie ważni. Mamy się o siebie troszczyć. Jezus przyszedł do słabych.
Kazanie
Pod osłoną Najwyższego5.5009-12-2018 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Podejmowanie decyzji cz. 213.7009-12-2018 - brat Leszek KubikKazanie
Symbol powołania15.6002-12-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Symbolem powołania jest laska z drzewa migdałowego. Akacja jako symbol świętych miejsc. Manna jest jak Słowo Boże. Mamy być obmyci krwią Jezusa Chrystusa.
Kazanie
Podejmowanie decyzji cz. 15.2025-11-2018 - brat Leszek Kubik
Człowiek składa się z Ducha, duszy i ciała. Aby przyjść do Boga musimy pokutować.
Kazanie
Służ darami, które dał Ci Bóg8.2025-11-2018 - brat Krzysztof Machlowski
Mamy służyć innym, spełniając dobre uczynki. Zbawione serce to takie, które chce służyć. Bóg chce nas użyć do zmieniania świata. Bóg chce abyśmy służyli mu z pasją.
Kazanie
Oczami wieczności14.3018-11-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Bogu należy oddawać cześć w Duchu i prawdzie. Człowiek utracił w raju łaskę. Cała wieczność patrzy na nas. Starajmy się spędzić wieczność w Niebie.
Kazanie
Głos Bożego przesłania15.6011-11-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus wodą żywą. Jezus Chrystus jest najlepszym orędownikiem. Boża miłość jest do wszystkich. Duch Święty przemawia do nas w szeleście.
Kazanie
Stawiennictwo w modlitwie cz.211.0004-11-2018 - brat Leszek Kubik
Mamy wstawiać się za przełożonym. Bóg jest naszym wstawiennikiem. Rolą wstawiennika jest walka.
Kazanie
Woda żywa i Samarytanka3.0004-11-2018 - brat Krzysztof Machlowski
Mamy poddać się Bogu. Potrzebujemy przemiany i wody żywej. Bóg uczyni nas misjonarzami.
Kazanie
Stawiennictwo w modlitwie cz.15.2028-10-2018 - brat Leszek Kubik
Jezus Kapłanem na wzór Melchisedeka. Mamy próbować być wstawiennikiem przed Bogiem. Bóg objawia to co chce uczynić ludowi Bożemu.
Kazanie
Dar w Jezusie Chrystusie13.4028-10-2018 - brat Józef Koziński
Nadejdą dni ostatniego sądu. Jesteśmy jedno przed Bogiem.
Kazanie
Jeden talent13.8021-10-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg daje każdemu przynajmniej jeden talent. Bóg poprzez Ducha Świętego jest wszędzie. Szatan chce nam zabrać talent. Jeden talent jest wewnątrz nas.
Kazanie
Czy Jezus jest Bogiem?3.7021-10-2018 - brat Krzysztof Machlowski
Jezus, syn Boży. Jezus wypełnił wolę Bożą. Przeszłość mamy przebaczoną. Teraźniejszość nabiera sensu. Przyszłość zabezpieczona.
Kazanie
Największe przykazanie17.9014-10-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy miłować Boga z całej siły i bliźniego swego. Kim jest Jezus dla nas? Maria, służebnica Pańska przyjęła wolę Bożą. Estera postanawia wstawić się za swoim narodem.
Kazanie
Wartość i moc Bożego Słowa10.5007-10-2018 - brat Leszek KubikKazanie
Zwycięstwo Jezusa16.0030-09-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest zwycięzcą. Jezus pokonał przekleństwo ziemi. Mamy wziąć zbroję Bożą.
Kazanie
Królestwo Boże13.2023-09-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Boga znajdujemy w swoim sercu.
Kazanie
Boży akt Łaski5.1023-09-2018 - brat Krzysztof Machlowski
Mamy kroczyć w życiu drogą Łaski aby osiągnąć Niebo.
Kazanie
Iść za Jezusem14.5016-09-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy iść za Jezusem. Jezus jest naszym przewodnikiem. Jarzmo Boże jest ciche i lekkie. Wiara to jest pewność tego czego się spodziewamy. Wiara bez uczynków jest martwa.
Kazanie
Nowe stworzenie9.7009-09-2018 - brat Leszek Kubik
Bóg dał ludziom wolną wolę. Człowiek składa się z ducha, duszy i ciała.
Kazanie
Uwielbienie dla Boga7.4009-09-2018 - brat Krzysztof Machlowski
Czynimy wszystko tak jak dla Jezusa Chrystusa. Bóg chce mieć z nami społeczność.
Kazanie
Jezus i dar miłości11.3002-09-2018 - brat Rafał Bielecki
Boże Słowo jest nam dane ku zbudowaniu. Bóg chce zrobić porządek w naszym życiu. Bóg się nie zmienia. Bóg posyła nas do grzeszników. Bóg jest ciągle taki sam.
Kazanie
Zbawienna Łaska17.9026-08-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Człowiek potrzebuje pełnej Łaski Bożej. Łaska prowadzi do wieczności. Łaska nie patrzy na nasze uczynki. Łaską Zbawieni jesteśmy. Łaska Boża trwa na wieki.
Kazanie
Jezus naszym prawdziwym przewodnikiem4.6026-08-2018 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Bóg Wszechmogący16.2019-08-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
"Nie" nie może ograniczyć Boga. Bóg jest nieskazitelnie czysty. Wszystko mamy w Bogu. Przynośmy do Boga wszystkie swoje słabości, trudności.
Kazanie
Droga wzrostu i dojrzewania10.7005-08-2018 - brat Leszek KubikKazanie
Upodobnieni do Jezusa Chrystusa6.2005-08-2018 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Wytrwanie i miłość13.1029-07-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
W Jezusie Chrystusie mamy życie wieczne. Wytrwałość wobec Boga musi być połączona z Bożą miłością. Należy żyć w namaszczeniu Bożym.
Kazanie
Boże miłosierdzie i miłość5.2029-07-2018 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Wartość modlitwy12.4022-07-2018 - brat Leszek Kubik
Jak należy się modlić? Mamy ulegać Duchowi Świętemu w modlitwie. Módlmy się zgodnie z wolą Bożą. Modlitwa jest kontaktowaniem się z Bogiem.
Kazanie
Na podobieństwo Boże17.6015-07-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest dobrotliwy, leczy wszystkie choroby, miłosierny, łaskawy, cierpliwy, pełne dobroci, miłości. Tacy my powinniśmy być wobec siebie. Ap. Paweł otrzymał pociechę od Boga w swoim życiu.
Kazanie
Imiona Boga2.9015-07-2018 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Zwycięzca20.1008-07-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Wszystko mamy oddać Bogu. Kto wytrwa do końca będzie zwycięzcą Bożym. Mamy być gotowi na przyjście Pańskie. Zwycięzca charakteryzuje się wyrozumiałością i cierpliwością, pełen miłości.
Kazanie
Słowo i światłość16.0001-07-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Ludzie przez wiarę mają przystęp do Boga. Bądźmy synami światłości. Ciemność nie może przebić światła (Jezusa). Boże Słowo jest żywe.
Kazanie
Boży plan w Jezusie Chrystusie4.6001-07-2018 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Krzyż Jezusa11.5024-06-2018 - brat Leszek Kubik
Jezus nasze choroby wziął na siebie. Jezus uczynił nas sprawiedliwymi. Jezusa śmierć dała nam życie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Kazanie
Przebaczenie, życie, wytrwanie21.8017-06-2018 - brat Phillip Thurston, siostra Susan Thurston, brat Daniel Machlowski
Bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto wierzy nie będzie zawstydzony. Bóg wybaczył nam nasze grzechy.
Kazanie
Jezus Chrystus odkupieniem dla świata4.1017-06-2018 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Jezus wykupił naszą naturę8.4010-06-2018 - brat Leszek KubikKazanie
Jeszcze raz o miłości16.1027-05-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Żyjmy w miłości i doświadczajmy miłość. Boża miłość jest w jedności. Bóg jest miłością. Trzeba szukać miłość.
Kazanie
Cudowne oczyszczenie naszych grzechów3.5027-05-2018 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Cudowne działanie Bożej mocy8.1013-05-2018 - siostra Anna Bielecka
W usłudze świadectwa Anny Bieleckiej, brat Rafał Bielecki "Burze nie wstrzymują Bożego prowadzenia" - Jonasz próbował uciec przed obliczem Bożym. Błogosławmy Pana w każdym czasie. Józef przeszedł drogę Bożą.
Świadectwo
Bóg uczy nas cierpliwości9.5006-05-2018 - brat Leszek
Dzięki Jezusowi mamy zbawienie i przystęp do Boga. Nie troszczmy się o dzień jutrzejszy. Nie polegajmy na naszych zmysłach. Czekanie na Boga daje rezultaty.
Kazanie
Klucz domu Dawida15.5029-04-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Dawid jako najmłodszy z braci został namaszczony na Króla Izraela. Pomimo swoich upadków Bóg był z nim. Bóg miał szczególną pieczę nad rodem Dawida. Klucz Dawida był kluczem Bożym.
Kazanie
Życie jak dobre wino1.1029-04-2018 - brat LeszekŚwiadectwo
Prawdziwa wartość, która wszystko przewyższa14.3022-04-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Woda życia wypływa z tronu Bożego. Kto wierzy z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Jezus jest wodą żywą. Mamy się radować, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota.
Kazanie
Bóg jest ponad nasze błędy13.5015-04-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg nie patrzy na nasze błędy rygorystycznie. Bóg naprawia nasze błędy i obraca na dobre. Bóg jest ponad trudnymi okolicznościami.
Kazanie
Boży dowód miłości18.4025-03-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Wszyscy przyszli w wyznaczonym czasie aby powitać Jezusa na tej Ziemi. Musimy stać po stronie prawdy Bożej. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Mamy chlubić się też z ucisków. Dobrze jest się chlubić Bogiem.
Kazanie
Gdybyś tu był15.9018-03-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg nad wszystkim czuwa i rządzi. Wszędzie jest zaznaczona obecność Boga. Powinniśmy uwielbiać Boga całym swym życiem. Marta rzekła - gdybyś tu był, nie umarłby brat mój.
Kazanie
List do zboru w Filadelfii14.0011-03-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus Chrystus troszczy się o nas. Trzeba mieć drugiego za wyższego od siebie. Musimy być nowym stworzeniem dla Boga. Strzeżmy swoich serc aby były czułe dla Boga. Dostaniemy od Boga nowe imię.
Kazanie
Życie godne ewangelii Chrystusowej13.5004-03-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Naśladujmy Jezusa Chrystusa. Musimy współczuć swoim bliskim. Mamy stać się jako dzieci. Boża wiara i miłość musi się stać naszą zachętą.
Kazanie
Uświęcenie i wiara18.9018-02-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Bez uświęcenia nie mamy dostępu do Boga. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Jezus musi być na pierwszym miejscu. Bóg ma wiele miejsc przygotowanych w niebie.
Kazanie
Zgodnie z myślą Bożą13.6011-02-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Nic się nie stanie bez woli Bożej objawionej Jego ludowi. Bóg nam objawi co nas czeka. Bóg wstawia się za nami.
Kazanie
IZRAEL16.4004-02-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy się miłować Bożą miłością. Korzeń winorośli to Izrael, a gałązki wszczepione to poganie. Mamy błogosławić Izraela, aby Bóg nam błogosławił. Bóg się przygląda jak reagujemy na Izraela. Bóg obiecał Abrahamowi błogosławić wszystkie plemiona Izraela.
Kazanie
Łaska Boża w Chrystusie Jezusie17.2028-01-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus został posłany po to abyśmy byli zbawieni. Dzięki Bogu jesteśmy w Bogu ugruntowani. Wszystko jest w Jezusie Chrystusie zagwarantowane. Nasza siła jest z Boga. Wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie Jezusie. Służmy Bogu Bożymi rozwiązaniami nie swoimi.
Kazanie
Jezus wzgardzony w Nazarecie15.2021-01-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus był wzgardzony w swojej ojczyźnie. Wzgarda nie ma miłości. Usilna modlitwa może wiele (teściowa Szymona). Głową żony jest mąż, a głową Kościoła jest Bóg. Bóg nas rozliczy z pierwszej miłości.
Kazanie
Jezus Chrystus, Syn Boży13.3014-01-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus Chrystus, syn Boży, syn Człowieczy, Baranek Boży. Każdy z nas ma swoje imię. Jesteśmy kamieniem żywym. Boża moc pokona wszystko.
Kazanie
Błogosławieństwo ponad wszystkim17.4007-01-2018 - pastor Zbigniew Sosulski
Starajmy się osiągnąć błogosławieństwo. Bóg karmił naród Izraelski na pustyni. Boże błogosławieństwo trwa na wieki.
Kazanie
Jezus Błogosławi dzieci2.4024-12-2017 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Bóg uczy miłości3.3024-12-2017 - brat Rafał BieleckiKazanie
Kielich Jezusa1.0024-12-2017 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Bóg ma dla nas większe rzeczy15.5017-12-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg stworzył garnki gliniane to znaczy nas ludzi aby się nami opiekować, a nie stłuc. Bóg chce dla nas coś więcej. Uczniowie czynili wiele cudów ale byli też prześladowani. Zaufać Bogu i na nim polegać. Mamy chodzić w światłości Bożej.
Kazanie
Druga szansa od Boga2.8017-12-2017 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Wszechmogący14.4010-12-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Tylko Bóg jest Wszechmogący. Habakuk był prorokiem skargi. Pomimo wszystko Habakuk będzie się radował w Panu. Bartymeusz pokładał ufność całkowicie w Bogu. Bóg czyni wszystko w doskonałości.
Kazanie
Jezus wybawca2.6010-12-2017 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Znaczenie Trójjedności Boga dla człowieka18.2003-12-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Wszystko jest poddane Bogu Ojcu, Jezusowi Chrystusowi i Duchowi Świętemu. Nikt nie może przyjść do Jezusa jeśli go nie pociągnie Bóg. Duch Święty będzie z nami na wieki. Jezus w swojej modlitwie prosił o jedność swoich dzieci.
Kazanie
Mądrość2.3003-12-2017 - brat Krzysztof MachlowskiKazanie
Czujność i zapalone lampy15.4026-11-2017 - brat Mariusz Jańczak
Głupota jest brakiem rozwagi, zapobiegliwości. Roztropność każe nam uwzględniać inną możliwość. Mamy oczekiwać przyjścia Jezusa. Poznanie nasze jest cząstkowe.
Kazanie
Boże miłosierdzie16.0019-11-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Jonasz odczuł Boże miłosierdzie. Nad Jordanem Bóg okazał miłosierdzie nad narodem Izraelskim. Nierządnica Rachab doznała też Bożego miłosierdzia. Mamy być mocni i mężni.
Kazanie
Cudowne Boże prowadzenie2.1019-11-2017 - siostra Joanna SosulskaŚwiadectwo
Okryj nas Boże swoją miłością15.9005-11-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Niech Bóg okryje nas swoją miłością. Miłość to jest postępowanie - uczynki. To Bóg nas umiłował. Królestwo Boże jest w nas. Bóg jest mądrością. Miłość Boża nas zdobyła.
Kazanie
Co jest najważniejsze?16.5029-10-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Bez Boga nic uczynić nie możemy. Dużo rzeczy jest ważnych w naszym życiu. Łaska Boża trwa na wieki. Najważniejszą osobą w naszym życiu jest Trój-jedyny Bóg.
Kazanie
Dlaczego jeden talent20.1022-10-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Rozsądnie dysponujmy talentami od Boga. Wieczność to ziarno Boga w nas. Dobry jest tylko Bóg. Job jeden ze sprawiedliwych ludzi na ziemi. Potrzebujemy mieć w swoim życiu owoce Ducha. Bóg musi być pierwszym i jedynym.
Kazanie
Jak rodzi się wiara18.0015-10-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Wiarę się nabywa. Wszystko mamy od Boga. Wartością człowieka jest jego tchnienie. Pan Bóg jest władcą. Musimy być pełni miłości. Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego i wyznania ustami.
Kazanie
Jeruzalem, świątynia, ciało nasze11.8008-10-2017 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Dlaczego skrucha i uniżenie20.2001-10-2017 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Imię Pana17.5024-09-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Każdy dzień raduje się imieniem Pana. Bóg nadał nam nowe imię w wieczności. Jezus Chrystus imię najwyższe i najważniejsze. Zbawienie jest przez imię Jezusa Chrystusa. Jesteśmy własnością Pana.
Kazanie
W czystości od grzechu8.8017-09-2017 - brat Rafał Bielecki
Bóg jest światłością. Kościół ma być czysty dla Boga. Przyjaźń ze światem jest złem wrogim Bogu. Bóg chce mówić do swojego Kościoła.
Kazanie
Pieśń od Boga dla strapionych7.0010-09-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg daje w nocy pieśń niedoli. Śpiewajmy pieśni pochwalne przed Bogiem każdego dnia. Nasze modlitwy mają swoje miejsca w niebie. Bóg jest naszym odkupieniem.
Kazanie
Wspólny początek i koniec12.8003-09-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus uzdrawiał i karmił ludzi wokoło siebie. Najważniejsze to spotkać się osobiście z Jezusem Chrystusem. Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok spotkały Jezusa i zostały uzdrowione. Za wszystko dziękujcie.
Kazanie
Dar życia wiecznego11.2027-08-2017 - brat Adam GigońKazanie
Owoce godne upamiętania5.2027-08-2017 - brat Mariusz Jańczak
Wydawajcie owoc godny upamiętania. Pan Jezus pragnie ujrzeć na nas owoc. Słowo Boże są to listy do ludzi. Mamy przez wiarę przyjmować Słowo Boże.
Kazanie
Wiara i cierpliwość6.9020-08-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Gdy przyjdzie Pan Jezus będzie jedynym Królem ziemi. Obietnice czasem dostajemy późno. Jeśli korzenie nasze są w Chrystusie, to jesteśmy błogosławieni. Cierpliwości nam potrzeba aby być błogosławionym.
Kazanie
Izrael w Bożym planie8.2020-08-2017 - brat Mariusz JańczakŚwiadectwo
Miejsce naszej wiary14.9013-08-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Dzięki Bogu istniejemy i z niego pochodzi wszystko. Nasza ojczyzna jest w niebie. Muszę być chrześcijaninem w każdej sytuacji życia. Nasza wiara jest ukryta w naszej podświadomości. Wzrost daje Bóg.
Kazanie
Nasze usposobienie9.4006-08-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy chodzić w światłości. Bóg stał się człowiekiem. Jezus znosił cierpienia człowieczeństwa i zaniósł to na krzyż. Mamy być poddani Bogu. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy.
Kazanie
Nawrócenie6.9006-08-2017 - brat Roland MachlowskiŚwiadectwo
Jak zachować duszę swoją19.4009-07-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Zaprzeć się samego siebie i naśladować Jezusa. Mamy nosić swój krzyż codziennie. Jesteśmy w kapłaństwie. Naszym Panem jest Jezus Chrystus. Kto chce zachować życie, straci Duszę.
Kazanie
Źródło wody żywej22.4002-07-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest schronieniem i ucieczką. Sumienie jest rzeczywistością Boga. Czekajmy na Boga. Naród Izraelski musiał długo walczyć o swoją ziemię. Bóg nas chroni i strzeże w naszym życiu. Rzeka żywota płynie z tronu Boga Wiekuistego.
Kazanie
Nasze kapłaństwo20.3025-06-2017 - brat Adam Gigoń
Jesteśmy kapłaństwem Bożym. Jesteśmy rodem, w którym ma upodobanie Jezus. Często skarżymy się przed Panem. Cieszmy się, że jesteśmy Bożymi. Starajmy się służyć Bogu. Pan, Jezus Chrystus jest naszym Pasterzem.
Kazanie
W walce o wiarę19.3018-06-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Gdy oddajemy serce Bogu wtedy wszystko jest w naszym życiu mu oddane. Bóg jest naszym Ojcem. Boża wola jest najważniejsza. Każdy swój krzyż poniesie. Wszystko co narodziło się z Boga to wiara nasza.
Kazanie
Miłość i rozsądek17.6011-06-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Co nad nami włada? Miłość czy rozsądek ? Może oba te uczucia razem ? Najpierw była miłość, a potem rozsądek. Miłość musi być z wiarą. Jest wiara, nadzieja i miłość lecz z nich największa jest miłość.
Kazanie
Rozważni w ocenianiu10.7004-06-2017 - brat Rafał Bielecki
Nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Napominając zachęcajmy. Wszyscy zgrzeszyli i potrzebujemy Jezusa Chrystusa.
Kazanie
Posąg ze snu Nebukadnesara16.6028-05-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Daniel dostaje od Boga objawienie snu i posągu. Było to proroctwo dotyczące przyszłych królestw. Mamy budować swoją budowle w swoim życiu. Koniec budowli musi być najważniejszy. Na koniec wieków to Bóg potrząśnie wszystkim. Posłuszeństwo musi być od początku do końca.
Kazanie
Miłość Chrystusowa13.6014-05-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Miłość jest najważniejsza. Wszyscy potrzebujemy miłości. Miłość daje nam wspaniałą przyszłość z Bogiem. Boża miłość przewyższa nasze poznanie. Zostaliśmy powołani do miłości.
Kazanie
Jezus pokonał moce ciemności14.5007-05-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus pokonał moc ciemności. Jezus na krzyżu został sam, opuszczony przez Boga. W Jezusie Chrystusie mamy wszystko. Mamy mieć miłość do Boga. Musimy mieć Jezusa w sobie.
Kazanie
Co dostrzegamy w Jezusie16.2030-04-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus Chrystus jest najcenniejszy. Jezus Chrystus - Syn Boży. To co wychodzi z serca to kala człowieka. Łączy nas więź Jezusa Chrystusa.
Kazanie
Nie gardzić małymi20.6023-04-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus przyszedł do maluczkich. Musimy stać się jak dzieci i nawrócić się aby wejść do Królestwa Niebios. Mamy przebaczać tyle razy ile potrzeba. Bóg buduje swoje Królestwo na małym.
Kazanie
Kto nie patrzy trudnościami ten widzi Boga8.6017-04-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg działa w sprawiedliwości i swej łaskawości. Mamy patrzeć na nasze życie nie przez trudności ale przez wszechmoc Boga. Odrzucajmy trudność każdego dnia od nas.
Kazanie
Zadufanie17.1009-04-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg patrzy na to co jest w środku człowieka. W naszym życiu potrzebna jest pokora i uniżenie. Bóg daje wzrost i życie. Mamy pierwszą miłość zachować do końca.
Kazanie
Efezjan i dwie modlitwy15.4002-04-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Zmierzajmy do poznania Pana. Mamy żyć według tego, co jest wewnątrz nas. Poznajmy nadzieję Pana Jezusa. Nie upadajmy na duchu ze względu na nasz trud tu na ziemi.
Kazanie
Polegać na Bogu18.1026-03-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy polegać na Bogu. Pan przyjmuje skruszonych i pokornych duchem. Wiara nie szuka argumentów. Wiara to poleganie, pocieszenie, zaufanie i nadzieja. Bóg jest pocieszeniem.
Kazanie
Najważniejsza Potrzeba20.4019-03-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
W czasach ostatecznych ludzie będą źli. Naród Izraelski w czasach Jeremiasza nie chciał słuchać słów Pana. Jezus powiedział, że uboga wdowa dała więcej niż inni. Całe przykazanie zamyka się w jednym słowie "miłość". Potrzebujemy zawsze i wszędzie Jezusa Chrystusa i przyjaciół. Szukajmy Pana, a na pewno Go znajdziemy.
Kazanie
Zintegrowani z Bożą Wolą20.0012-03-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg dał człowiekowi wolny wybór. Daniel nie wyparł się Boga gdy był osaczony ale poddał się woli Bożej. Job także wypełnił wolę Bożą, wstawiając się za przyjaciół swoich. Estera i Rut wypełniły w swoim życiu wolę Bożą. Jan Chrzciciel także poddał się woli Bożej.
Kazanie
Niezależność Bożej woli9.8005-03-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Słowo Boże wypełnia i nie wraca puste. Oby zawsze się wypełniała Boża wola w naszym życiu. Mamy czekać na działanie Boże. Dążmy do pokoju w Panu.
Kazanie
Wartość Bożego pokoju18.5026-02-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Błogosławiony jest ten, który ogłasza dobro, pokój i zbawienie. Błogosławione nogi, które ogłaszają zbawienie. Jeśli was nie przyjmą, to strząśnijcie proch na tych którzy was nie przyjmują. Bądźmy szczerzy wobec siebie.
Kazanie
Bożę ulitowanie15.8019-02-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Samarytanin ulitował się nad pobitym (była to pomoc). My też potrzebujemy takiego ulitowania z pomocą od Boga. Bóg ulitował się nad Jehoszafatem. Ulitowanie się to dar pomocy.
Kazanie
Wierność11.2012-02-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy być wierni wobec Boga. Każdy ma taką samą szansę aby być zbawionym. W życiu liczy się osąd Boży.
Kazanie
Modlitwa18.9005-02-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus często się modlił jak był na ziemi. My też powinniśmy się zawsze modlić i nie ustawać. Modlitwa musi być podpierana wiarą. Kto się poniża będzie wywyższony. Mamy umiłować przyjście Pana Jezusa.
Kazanie
Głos Jezusa22.8029-01-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy słyszeć głos Jezusa swoim sercem. Musimy wierzyć, że Bóg jest, bo inaczej krew Jezusa nam nie pomoże. Duchem przyjmujemy Boże Słowo i wypełniamy je. Co zasiejesz, to zbierać będziesz. Tylko Bóg jest nadzieją.
Kazanie
Jezus i tylko Jezus18.3022-01-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest tym co jest potrzebne do życia duchowego i cielesnego. Jesteś odpowiedzialny za każde słowo i czyn. Duch Święty daje nam co mamy powiedzieć. Bóg jest dobrym pasterzem, jest drzwiami owczarni. Nic nas nie odłączy od miłości Bożej.
Kazanie
Pragnąc widzieć Jezusa rezygnując z chwały ludzkiej10.3015-01-2017 - brat Rafał Bielecki
Mamy być wdzięczni Bogu za łaskę. Ukorzenie się przed Bogiem jest konieczne. Chciejmy widzieć Jezusa w naszym życiu. Czy oczekujemy przyjścia Pana Jezusa? Pan będzie walczył za nas.
Kazanie
Słowo do wieczerzy5.4008-01-2017 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy oddawać Bogu pieśni chwały. Bóg nie ma względu na osobę. Gdy Bóg powoływał apostołów, to oni zostawiali wszystko i szli za Nim.
Kazanie
Bóg odnawia szczęście15.0025-12-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Najlepsze i najpewniejsze odpocznienie jest w Bogu. Bóg wpływa na okoliczności wokół nas. To co siejemy to zbierzemy. Czekajmy na wybawienie od Boga.
Kazanie
Jak znaleźć Boga17.7018-12-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Nasza wola ma być w Jezusie. W niedoli i trudnościach się nawracamy. Bóg patrzy w serce. Musimy żyć w sferze wiary. Ciało musi być podporządkowane Jezusowi. Bóg o wszystko dba.
Kazanie
Pan i wybawca12.8011-12-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Ziemia jest stanem przejściowym, my mamy wracać do domu, do Nieba. Musimy w swoim życiu ciągle się uczyć. Bóg jest naszym wybawcą. Mamy łaskę od Boga. Przywdziewajmy codziennie na siebie zbroję Bożą.
Kazanie
Mój skarb16.0004-12-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
W skrytym miejscu naszego jestestwa przeżywamy Boga. Bóg musi mieszkać w nas. Bóg kocha wzruszone, skruszone serce człowieka. Czy wystarczy nam Jezus naszym życiu? W Jezusie Chrystusie mamy oczyszczenie.
Kazanie
Zawsze ufaj swojemu Bogu17.5027-11-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy zawsze ufać swojemu Bogu. Powinniśmy błogosławić Boga. Nowe stworzenie jest nowym obrazem. Bóg jest światłością. Mamy prać swoje szaty w Chrystusie. Na Boże Słowo wszystko się dzieje.
Kazanie
Podwojenie talentów13.5020-11-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy pomnażać talenty dane od Boga. Każdy ma jakiś talent od Boga. Usługując innym wykorzystujemy talenty od Boga.
Kazanie
Droga Boża jest prosta20.2013-11-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Nasz kontakt duchowy z Bogiem jest prosty. Nasze ciało szemra wobec Boga. W naszym życiu jest walka między duchem a ciałem. Tylko Jezus Chrystus może otworzyć Księgę Żywota. Wieczność dziedziczy tylko nasza dusza.
Kazanie
Ożywcze tchnienie13.4006-11-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg wysłuchuje modlitwy ludzi i daje swój głos. Boży głos wykonuje Jego wolę. Bóg może tchnąć ożywcze tchnienie nawet w suche kości. Zwycięstwo stało się na krzyżu.
Kazanie
Co mogę dla Ciebie zrobić?16.1030-10-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Co Jezus ma uczynić w Twoim życiu? Jezus przychodzi z życiem. Sparaliżowany przy sadzawce Betesda skorzystał z oferty Jezusa. Przyjmijmy od Jezusa zbawienie. Bóg wszystko może zmienić.
Kazanie
Zaproszeni na weselną ucztę16.4023-10-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Każdy jest równy przed Bogiem. Jezus zaprasza ludzi na wesele Baranka. Duch Święty nam przekazuje naukę Bożą. To co jest niczym Bóg wywyższał. Bóg się troszczy codziennie o nas.
Kazanie
Pan, Bóg walczy za nas19.8016-10-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest wszystkim. Jesteśmy stworzeni przez Boże Słowo. Mojżesz słuchał Pana i Bóg go wyrywał. Dzięki Bożej mocy Izrael przeszedł Morze Czerwone i Jordan. Pan, Bóg walczy za nas.
Kazanie
Pieśn o Jezusie14.3009-10-2016 - brat Adam Gigoń
Żyjmy praktycznie z Jezusem Chrystusem. Czyńmy to co nam nakazuje Bóg. Kim dla nas jest Pan Jezus? Wszyscy potrzebujemy Chrystusa.
Kazanie
Wąska droga, ciasna brama4.8002-10-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Idźmy drogą wąską. Uniżajmy się przed Bogiem. Każdy z nas ma swój krzyż.
Kazanie
Idźcie na cały świat...14.1002-10-2016 - Agnieszka i Wojciech Siek
Żyjmy według Ewangelii. Mamy głosić Ewangelię.
Świadectwo
Jezus widzi każdą wiarę do Niego12.1025-09-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Każda wiara jest zauważona przez Boga. Cały wszechświat słucha Boga, tylko człowiek się mu przeciwstawia. Niewiasta z tłumu dotknęła się Jezusa z wiarą. Jair też wierzył, że Jezus uzdrawia jego córkę. Tam gdzie nie ma wiary Bóg nie działa. Umocnij Boże każdego chrześcijanina.
Kazanie
Irrgang Harry2.4025-09-2016 - brat Irrgang Harry
Z kościoła Ewangelicko-Agsburskiego w Warszawie parafia "Trójcy Świętej"
Świadectwo
Być przyjacielem17.7018-09-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy miłować Boga i być z Nim w przyjaźni. Jeśli czynimy to co Jezus przykazuje, to jesteśmy Jego przyjaciółmi. Bądźmy bliźnim dla człowieka. Zbawienie czyni nas przyjaciółmi. Duch Święty jest naszym przyjacielem.
Kazanie
Bądźmy Bożym światłem8.4011-09-2016 - brat Rafał Bielecki
Bóg jest Wielki. Duch Święty działa na zgromadzeniach. Bóg jest większy niż nasze wyobrażenia. Bóg jest światłością świata i my mamy też świecić. Wróćmy pod krzyż aby jasno świecić.
Kazanie
Bukłak naszych łez14.0004-09-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Gościnnie w Zborze w Rzeszowie. Jeśli jeszcze nie rozumiemy skargi, jęku, biadania ludzi źle żyjących, poczujmy najpierw smak ich strapionej duszy, która potrzebuje mieć swojego Zbawiciela (Jezusa Chrystusa) aby nie służyć tylko dla potrzeb ciała, ale dla duszy, która jest spadkobiercą wieczności. Bóg nie może patrzeć na grzech, ale nie przestaje kochać człowieka. Bóg miłuje człowieka nie patrząc na uczynki. Jeśli znamy "smak" i mamy go w sobie, to możemy miłować człowieka w każdej jego sytuacji.
Kazanie
Niezmienność Boga9.2028-08-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest wierny swojemu Słowu. Każdy swój ciężar poniesie. Bóg się objawia człowiekowi. Pamiętajmy o dobrodziejstwach od Boga, aby Go uwielbiać.
Kazanie
Bóg alfa i omega16.8021-08-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest alfą i omegą., początkiem i końcem. Powierzmy nasze początki i końce Bogu. Wszystko dzieje się z woli Bożej. Najważniejszy jest początek narodzin z Bogiem. Dech, początek daje Bóg.
Kazanie
Jakie masz imię9.0007-08-2016 - brat Mariusz JańczakKazanie
Pan, Bóg12.6007-08-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus Chrystus jest Panem. Bóg jest Ojcem Odwiecznym. Jezus Chrystus jest jedynym fundamentem. Bóg ma wiele imion określających kim jest. Bóg zna nasze czyny i zamiary i je osądza.
Kazanie
Przyjaciel oblubieńca15.9017-07-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy trwać w Jezusie Chrystusie i wykonywać Jego wolę aby być Jego przyjaciółmi. Im więcej kocham tym bardziej chcę Mu służyć. Kto jest oblubieńcem ten ma oblubienicę. Powinniśmy być wypełnieni miłością Bożą.
Kazanie
Nasze mury15.1010-07-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Przynośmy prośby nasze z dziękczynieniem. Życiem dla nas powinien być Jezus. Słowo Boże musi być podawane jako pokarm duchowy. Jaki mur otacza nasze życie? Duchowy czy cielesny? Słowo Boże musi w nas wyrosnąć. Dobrym postępowaniem chwalimy Boga.
Kazanie
Uczniostwo przy Jezusie14.6026-06-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus nas nigdy nie zawiedzie. Naszym przywódcą jest Jezus Chrystus. Jan był uczniem miłującym Jezusa. Judasz był uczniem, który zdradził Jezusa. Uczniem inicjatywy był Piotr. Filip był człowiekiem pochodzącym do życia realistycznie. Miłości nam potrzeba aby wypełnić Słowo Boże i aby inni zobaczyli w tobie Jezusa.
Kazanie
Znak Jonasza17.3019-06-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Znak Jonasza - to znak czasów. Jonasz całkowicie ufał Bogu i był wobec Niego szczery. Znak Jonasza przyrównany do ofiary Jezusa Chrystusa. Krew Jezusa wylewa się za wielu, tych którzy mają być zbawieni, Musimy miłować Boga swoim sercem i być czujnymi.
Kazanie
Bóg nadziei19.5012-06-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Niech Boża wola dzieje się w naszym życiu. Mamy pokładać nadzieję naszą w Bogu. Jesteśmy pod ochroną Bożą. Musimy posiadać rozum Boży dany nam przy zbawieniu. Nie liczę się ja ale Jezus Chrystus i to co On dla mnie zrobił. Żyję nie ja ale Jezus Chrystus.
Kazanie
Bóg nas posila, uspokaja zmartwienia16.6005-06-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg troszczy się o nas i posila każdego czasu. Bóg jest wierny do końca. Jesteśmy błogosławieni przez Boga. Bóg troszczył się o Eliasza cudownie.
Kazanie
To nie jest wybór13.5029-05-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy odczuwać pokutę wobec Boga aby iść za Nim. Nasze życie musi być nienaganne wobec Boga. Wrogiem naszym jest szatan. Nasz wybór jest poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Kazanie
Kadź miedziana19.3022-05-2016 - brat Adam Gigoń
Jezus złożył ofiarę swoją dla nas w celu pojednania z Bogiem. Jezus jest chlebem/manną codzienną dla nas. Co Bóg ustanawia to jest święte i trzeba tego przestrzegać. Kadź miedziana w świątyni była do obmywania kapłanów. Chrystus prowadzi nas w społeczności z Bogiem. Spełnienie woli Bożej w naszym życiu to jest nowe Jeruzalem.
Kazanie
Naaman i małe jest wielkie9.2015-05-2016 - brat Rafał Bielecki
Bóg wybrał to co słabe aby uczynić "czymś". Bóg działa w naszym życiu na różne sposoby. Dobrze mieć koło siebie takich ludzi, którzy będą nas wspierać. Trzeba być światłem w naszym życiu. Ofiarujmy Bogu to co mamy najlepszego. Dawajmy "wdowi grosz" Bogu i jego służbie.
Kazanie
Nowe przymierze15.5001-05-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus kochał ludzi pomimo ich grzechów. Jezus przed śmiercią odbył ostatnią Paschę z uczniami. Krew Baranka ochroną przed śmiercią. Pan wyrywa z wszystkiego.
Kazanie
Nie wystarczy znać Bożą wolę13.3024-04-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Dobrze jest znać wolę Bożą do swojego życia. Zbawia koniec. Izrael wolał Egipt niż wolę Bożą. Nauczmy się liczyć dary, które dał nam Pan.
Kazanie
Wypełnić zakon i proroków18.1017-04-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus został zaliczony do rodu Dawidowego. Nie możemy żyć w kompromisie wobec świata. Każdy kto wierzy w Jezusa Chrystusa zbawiony będzie. Musimy być napełnieni Duchem Świętym. Trzeba oddać swoje życie Bogu. Bądźmy solą ziemi.
Kazanie
Obleczony w nowego człowieka16.4010-04-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Człowiek powinien wyznać, że jest grzeszny. Tylko Jezus jest wstanie nas przemienić. Musimy żyć w czystości przed naszym Bogiem. Bądźmy wdzięczni, że Bóg nas zbawił.
Kazanie
Wielkie dzieła Boże16.9003-04-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg spełnia wielkie sprawy w małych wydarzeniach. Boża chwała wypełnia wszystko dookoła. Małe serce zobaczy wielkiego Boga. Bóg sam się zatroszczy o swoje sprawy.
Kazanie
Przyobleczeni w nieśmiertelność12.6027-03-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg prowadzi nas drogą dobrą. Możemy się całkowicie ukryć w Bożej twierdzy. Musimy pilnować czystości Bożego Słowa. Bóg nas nigdy nie opuści.
Kazanie
Tylko Duch Boży objawia Boga13.8020-03-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Duch Święty uzdalnia nas do wszelkiej służby. Jezus jako Baranek został ofiarowany za grzechy ludzi. Bóg dał nam dar rozpoznawania dobra i zła. Uciski trzeba przejść przez wytrwałość. Moc jest z Boga nie z nas.
Kazanie
Boża miłość i pomocna dłoń18.5013-03-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest miłością. Jezus pokazał nam Bożą miłość żyjąc na ziemi. Jezus w całości wypełnił co zawarte jest w modlitwie Ojcze Nasz. Jezus troszczy się o potrzebujących. Powinniśmy obdarzać miłością ludzi tak jak Jezus nas obdarzył. Powinniśmy patrzeć ku dobremu. Przykładem Bożej miłości jest przypowieść o synu marnotrawnym. Na tych, którzy są w Panu spoczęła ręka Pana.
Kazanie
Kamień węgielny16.8006-03-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Jesteśmy żywymi kamieniami w budowli Bożej. Jezus to kamień węgielny. W Jezusie jest wypełnienie wszystkiego. Powinniśmy mieć w swoim życiu owoce Ducha Świętego. Dla nas kamieniem węgielnym może być osoba lub przeszkoda, której nie możemy zaakceptować.
Kazanie
Mocni choć jako jagnięta15.9028-02-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Trzeba zawsze ufać Bogu w każdej sytuacji naszego życia. Żniwo Boże jest inne od ludzkiego. Mamy być synami pokoju. Mamy cieszyć się, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Słuchajmy głosu Pana. Mamy być w naszym życiu Samarytaninem - tym który się ulituje.
Kazanie
Bóg daje nam pieśń16.9021-02-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Każda modlitwa jest pieśnią. Pieśń nasza powinna wyrywać się z naszego serca. Boża pieśń wznosi pieśni chwały do Niego. Jezus daje dobro. Pieśń Boża była w sercu Dawida, Nikodema i Józefa z Arymatei. Pieśń Boża jest pieśnią życia.
Kazanie
Wielkość Boża, Jezus skałą22.4014-02-2016 - brat Adam Gigoń
Mimo trudności mamy uwielbiać Boga. Musimy dbać o Ducha Bożego. Dzieci Boże rosną na Jego podobieństwo. Mamy dorastać w Chrystusie. W Jezusie Chrystusie mamy wszystko co jest potrzebne. Dobrze jest być zależnym od Boga.
Kazanie
Jezus jest naszą ochroną14.7007-02-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus nas chroni. Przebywanie w obecności Jezusa jest wspaniałe. Jezus musi obmyć nasze ciała. Bóg daje nam to co jest najlepszego. Mamy się miłować nawzajem i błogosławić.
Kazanie
Ufnością Pan15.8031-01-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Ufność trzeba pokładać tylko w Bogu. Bez Boga ludzkie serca są podstępne i złe. Bóg jest naszą nadzieją i pomocą. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Bóg jest ucieczką w dniu niedoli.
Kazanie
Nasza konstytucja10.9024-01-2016 - brat Rafał Bielecki
Mamy słuchać Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Jezus jest czystą wodą, źródłem. Kazanie na górze Jezusa jest naszą konstytucją. Mamy miłować Pana Boga i bliźniego swego. Jezus jest drogą, prawdą i życiem.
Kazanie
Łaska Boża20.2017-01-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy emanować świętością, pobożnością. Jesteśmy chrześcijanami aby być w wieczności z Bogiem. Daję to otrzymuję taka jest Boża zasada. Bóg jest miłościwy. Poddajmy nasze umysły w posłuszeństwie Bogu.
Kazanie
Zadanie miłości20.3010-01-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Największa jest miłość. Miłość jest spójnią doskonałości. Cechy miłości Bożej powinny być w naszym życiu. Miłość Jezusa przelewa się na cały świat. Wiara otwiera wszystkie obietnice. Nadzieja to jest przyszłość z Bogiem. W miłości Bożej nie ma bojaźni.
Kazanie
Powątpiewanie17.3003-01-2016 - pastor Zbigniew Sosulski
Będzie nowa ziemia i nowe niebo. Musimy sercem ukochać Jezusa Chrystusa. Poprzez wiarę osiągamy życie wieczne. Powątpiewanie jest niebezpieczeństwem.
Kazanie
Posłany do Syna pokoju14.2027-12-2015 - brat Daniel Machlowski
Jezus najcenniejszą perłą w naszym życiu. Bóg kocha syna marnotrawnego. Musimy wybaczać swoim bliźnim. Bóg jest dobry. Mamy głosić Jezusa.
Kazanie
Błogosławieństwo i przekleństwo15.4020-12-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Myśli nasze mają się przemienić z przekleństwa na błogosławienie. Mamy błogosławić naród Izraelski. Nie dajmy się zwieźć z drogi zbawienia. Musimy nauczyć się nie trwożyć.
Kazanie
Bóg inaczej ocenia9.8013-12-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg patrzy na serce. Trzeba patrzyć na Boga, a nie na człowieka. Posłuszeństwo jest bardzo ważne przed Bogiem.
Kazanie
Jezus w ostatnim dniu w ciele człowieka15.3006-12-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
W chwili pokuszenia nie było nikogo przy Jezusie. Krew Jezusa chroni nas od złego. Póki żyjemy Bóg jest zawsze z nami.
Kazanie
Jeden Pan, jedna wiara20.2029-11-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Jeśli jest w nas wiara, to musi być tęsknota za Bogiem. Wyznawajmy Boga przed ludźmi. Bóg działa ze wszystkimi zbawionymi ku dobremu. Jezus się wstawia za nami. Wiara buduje się za słowa Prawdy. Każdy z nas ma wiarę daru Chrystusowego.
Kazanie
Jezus Bogiem17.2022-11-2015 - brat Adam Gigoń
Potrzebujemy krwi Jezusa każdego dnia. Oby trzymał nas Pan w wierze. Jesteśmy by wielbić i chwalić Boga. Bóg uczynił całą ziemię i wszystko to co ją wypełnia (zwierzęta, ludzi, roślinność). Bóg jest Bogiem zbawienia, życia. Całe Pismo Bogiem jest natchnione.
Kazanie
Jezus drogą, prawdą i żywotem17.6015-11-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest drogą, prawdą i życiem. Jezus powiedział, że zanim zawołasz Ja już słyszę. Siewca sieje nasiona jedne na drogę, drugie na skałę, trzecie między osty, czwarte na dobrą glebę. Wiara jak ziarenko gorczycy jest cenna przed Bogiem. Dobrze jest być dzieckiem Bożym. Na końcu wszystkiego jest życie wieczne.
Kazanie
Wiara od Boga18.3008-11-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Wiara i nadzieja jest związana z Bogiem. Jesteśmy latoroślą wszczepioną w krzew winny. Całe nasze życie musi być zatopione w Bogu. Tylko we krwi Jezusa Chrystusa jest odkupienie. Szkołą życia dla nas jest Bóg. Wszystko jest z Boga.
Kazanie
Uległość i miłość10.8001-11-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Uległość i miłość powinny w naszym życiu zwyciężać, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jezus dał nam nowe przykazanie. Teraz szatan atakuje nasze myśli.
Kazanie
Nie jesteśmy samotni16.4025-10-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
W Kościele Bożym nikt nie jest samotny. Trzeba kochać ludzi póki żyją. Mamy mieć owoce Ducha Świętego. Powinniśmy jedni drugim pomagać.
Kazanie
Kompromis-tolerancja9.6018-10-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Myśli nasze muszą być oczyszczone przez Boga. Nie wolno nam iść na kompromis z tym światem.
Kazanie
Nasze świadectwo14.9018-10-2015 - brat Daniel Machlowski
Mamy głosić Ewangelię. Każdy musi się przyznać przed Bogiem i sobą, że jest grzeszny. Jezus jest jedyną drogą dla nas.
Kazanie
Służymy Bogu, a nie metodom22.9011-10-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy z pokojem czekać na przyjście Jezusa. Jezus chce być w naszym sercu. Bóg jest światłością. Jezus Chrystus jest zwycięzcą. Nic nas nie może oderwać od miłości Bożej. Jezus jest pośród nas. Każde kolano się ugnie przed Bogiem.
Kazanie
Duch Święty w naszym życiu17.3027-09-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Duch Święty przyszedł aby wypełnić całą ziemię. Umartwiajmy swoje ciało. Musimy pokładać swoją ufność w Bogu. Powinniśmy być jednością z Bogiem. Bądźmy szczerymi w miłości.
Kazanie
Władca Świata, wyrzucony20.9020-09-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Realizujemy tylko plan Boga. Mamy się miłować nawzajem. Kościół Boży składa się z żywych kamieni. Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył szatana. Trzeba pilnować obecności Bożej. Ukochajmy przyjście Pana Jezusa. Jezus ma upodobanie w bojaźni Pana. Zwalczajmy zło dobrem.
Kazanie
Powtórne przyjście Jezusa13.6013-09-2015 - brat Rafał Bielecki
Żyjemy w dniach ostatecznych. Musimy być przygotowanymi na ostatni dzień na tej ziemi. Mamy miłować bliźniego swego. Bądźmy czujni i ostrożni w naszym życiu.
Kazanie
Cuda nie gwarantują świętości14.6006-09-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Naród Izraelski najwięcej widział cudów po wyjściu z Egiptu, a jednak szemrali wobec Boga. Musimy panować nad rozkoszami ciała. Jezus przyszedł do chorych i słabych. Mamy być mądrymi i roztropnymi.
Kazanie
Nasza Ziemia Obiecana20.3030-08-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg przyszłość i teraźniejszość ma w swojej ręce. Każdego, który postępuje według woli Bożej, Bóg błogosławi. Czas łaski i miłosierdzia Bożego trwa. Musimy w swoim życiu zachować wiarę. Nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej.
Kazanie
Rzeczywistość Jezusa Chrystusa ponad cieniami11.7023-08-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Umartwiajmy swoje ciało dla Pana. Jezus jest naszym pośrednikiem. Bóg jest wierny swoim słowom. Pokutować mamy w naszym sercu. Bóg ożywił nas do życia, wymazując nasz list dłużny. Rzeczywistością dla nas jest Jezus Chrystus.
Kazanie
Jesteśmy Kapłanami23.4016-08-2015 - brat Adam Gigoń
Bóg jest zwycięzcą i nad wszystkim czuwa. Potrzebujemy Boga aby był z nami zawsze. Zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie. Bóg chce mieć kontakt z ludźmi.
Kazanie
To jest Nowe Stworzenie17.3009-08-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Jesteśmy listem spisanym rylcem Chrystusowym. Zanim pomyślimy Bóg już to uczyni. Każdego dnia mamy stawać się lepszymi. Jesteśmy naczyniami glinianymi. Patrzmy na innych poprzez miłość Chrystusową.
Kazanie
Królewskie kapłaństwo23.9021-06-2015 - brat Adam Gigoń
Pan Bóg wszystko przygotował. Pan Jezus stał się dla nas kapłanem. Drzewo Życia przyszło do nas w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy nowym człowiekiem dla Boga. Kapłan niesie świadectwo Boga.
Kazanie
Miłość, posłuszeństwo ponad ofiarą19.6014-06-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg chce posłuszeństwa, a nie ofiary. Bóg powinien być na pierwszym miejscu. Powinniśmy prosić Boga o to aby kierował naszym życiem. Mamy złożyć swoje ciała na ofiarę. Miłość musi przezwyciężyć wszystko.
Kazanie
Wzgardzony był ...18.0007-06-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Trzeba dbać o uświęcenie Powinniśmy pomagać wzgardzonemu. Dbajmy o swoje życie aby było sprawiedliwe. Bóg jest światłością. Musimy ukochać nasze trudności i oddać za wszystko Bogu chwałę. Bóg chce usłyszeć o naszych problemach.
Kazanie
Cisza i zaufanie18.3031-05-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Zbawienie jest pewnością. Cześć mamy oddawać tylko Bogu. Mamy być Bożymi ludźmi w swoim życiu. Daniel był posłuszny i wierny Bogu. Nasz pokój jest w ciszy i zaufaniu.
Kazanie
Job a poznanie Boga15.0024-05-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Wszystko co Bóg stworzył jest idealne. Job wytrwały wobec Boga. Przez swoje doświadczenia zrozumiał Boga. Szukajmy Boga w swoim życiu. Wszystko jest w ręku Boga.
Kazanie
Owoc Ducha11.6017-05-2015 - brat Rafał Bielecki
Nie sądźmy ale bądźmy miłosierni. Bądźmy czujni w swoim chrześcijańskim życiu. Stójmy na straży Słowa Bożego. Uzbrójmy się w owoce Ducha Świętego. Jesteśmy nosicielami światła.
Kazanie
Wieczerza i chrzest8.9003-05-2015 - brat Józef Koziński
Dzieci Boże mają Ducha Chrystusowego. Jesteśmy sługami Boga Najwyższego.
Kazanie
Jezus przed ukrzyżowaniem10.5003-05-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Potrzebujemy Jezusa Chrystusa w sercu. Jezus dał uczniom Pokój.
Kazanie
Duch Święty jako wiatr4.6003-05-2015 - brat Daniel Machlowski
Trwajmy w Bogu. Niech wiatr Ducha Świętego owiewa nas. Całym sercem kochajmy Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus często się modlił.
Świadectwo
Nie mieć upodobania w sobie samym13.5026-04-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Nie możemy mieć w sobie upodobania. Miłość Boża wypełnia zakon. Nasza wolna wola musi umrzeć. Musimy chronić się przed pychą. Polegać możemy jedynie na Bogu.
Kazanie
Odświętna szata15.9019-04-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy być świadomi tego, że jesteśmy grzesznikami. Diabeł oskarża każdego z nas jak Jozuego arcykapłana. Jezus słyszy duszę, która Go woła. Lepiej stanąć przed sądem Bożym niż ludzkim. Trzeba chodzić drogami Pana i pilnować Jego porządku.
Kazanie
Strach - człowiek się boi13.9012-04-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy pilnować aby strach nie ogarnął naszego życia. Ufnością jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus ma wszystko w swojej mocy. Bóg wszystko stworzył i wszystko jest mu poddane. Jesteśmy dziećmi Bożymi.
Kazanie
Kościół arcydziełem Bożym23.2022-03-2015 - brat Adam Gigoń
Bóg stworzył ludzi aby Go wielbili. Kościół jest arcydziełem Bożym. Najważniejszy jest Pan Bóg. Człowiek to naczynie Boże. Bóg nie ma końca ani początku. Bóg jest światłością, my mamy chodzić w światłości.
Kazanie
Świątynia Salomona15.5015-03-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Jesteśmy Świątynią Boga. Bóg wybawia ze wszystkich nieszczęść. Sprawy Boże są różne od ludzkich. Bóg jest z każdym z osobna. Gdy Bóg nas powołuje musimy wszystko zostawić i iść za Bogiem. Bogu zależy na Świątyni wewnętrznej, duchowej, a nie tej zewnętrznej.
Kazanie
Spoczęła ręka Pana14.1008-03-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Każdy z nas potrzebuje miłości i zrozumienia. Musimy prosić Boga o prowadzenie i oczyszczanie. Jednostki przyjmują Pana. Ręka Boża spoczywa nad każdym szukającym Pana. Słabość nasza jest mocą Pana
Kazanie
Świątynia7.2001-03-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Świątynia Boża jest tą w której mieszka Boże Słowo. Brońmy Świątyni Bożej w naszych sercach. Jezus Chrystus jest naszym Królem i Świątynią.
Kazanie
Przyszłość należy do męża pokoju17.7022-02-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Nie ma w nikim innym zbawienia. Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy. Wszystko przeminie. Będzie nowe Niebo i nowa Ziemia. Bądźmy czujni aby Jezus odnalazł nas bez skazy, bez nagany. Swoją ufność powierzmy Bogu. Boża miłość w nas nie ma ograniczeń przebaczania. Nie patrzmy na Świat, tylko na Boga. Miejmy upodobanie w bojaźni Pana.
Kazanie
Dla Boga wszystko jest możliwe14.0015-02-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
U Boga wszystko jest możliwe. Musimy mieć czas dla Boga. Estera była w odpowiednim miejscu i czasie aby uwolnić naród żydowski. Bóg daje nowe serce w razie potrzeby. Musimy postępować w swoim życiu według woli Bożej.
Kazanie
Umie Pan wyrywać pobożnych z pokuszenia11.6001-02-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Czasami przychodzą na nas pokuszenia z których może wyrwać nas Bóg. Bóg jest zwycięzcą, a my razem z Nim. Rozsądzajmy nasze myśli w sercach swoich. Mamy okazywać Bogu posłuszeństwo. W Bogu jest nasze ukojenie.
Kazanie
Postawa sługi13.0025-01-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg troszczył się i troszczy dalej o ludzi. Sługa musi służyć swemu panu. Potrzebne jest nam uświęcenie. Bez Boga nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Dla Boga nie jesteśmy bezimienni. Czy ręce Jezusa nie są najcenniejsze? Bóg jest miłością.
Kazanie
Miłość dla duszy18.9018-01-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Każdy potrzebuje w swoim życiu miłości. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna. Nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkie cechy miłości. Miłość Boża trafia do naszej duszy. Przypowieść o siewcy Słowa Bożego.
Kazanie
Job i Dawid19.4011-01-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Z każdym dniem jesteśmy bliżej naszego zbawienia. Mamy troszczyć się o potrzebujących. Dziękujmy za wszystko Bogu. Job wzorem dla cierpiących. Mamy gromadzić, a nie rozpraszać. Cierpliwość Joba została wynagrodzona przez Boga. Dawid też dużo przecierpiał w swoim życiu. Odzwierciedleniem jego trudów życia są jego psalmy.
Kazanie
Synowie światłości12.2004-01-2015 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy być jako dzieci przed Panem. Młodzieńcy zwyciężają dla Pana. Światłość świeci w ciemności - Jezus jest światłością. Pożądliwość kradnie dobro z nas. Nauczanie musi być poddane woli Bożej.
Kazanie
Pędem świętym jest pień19.5028-12-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Treny to pieśń lamentu. Księgą tą był Jezus Chrystus. Potrzebujemy w swoim życiu w pokucie wypłakać się przed Bogiem. Pień naszego życia powinien być w Panu. Boża świątynia została zbudowana w trzy dni. Z pnia Bożego błogosławieństwa wyrasta wszystko co jest dobre.
Kazanie
Zbroja14.2021-12-2014 - brat Daniel Machlowski
Słowo Boże najcenniejsze dla każdego chrześcijanina. Słowo Boże to dobra nowina sprawiająca zbawienie. Dzięki Słowu Bożemu następuje wzrost duchowy. Słowo Boże ma być dzień i noc na naszych ustach i w sercu. Słowo Boże to miecz Ducha.
Kazanie
Błogosławieństwo Jakuba20.4014-12-2014 - brat Adam Gigoń
Stare przeminęło i wszystko w Panu stało się nowe. Z łaski Bożej mamy łaskę Bożą. Błogosławieństwo jest od Boga, który jest wieczny. Jakub błogosławi przed śmiercią swoich synów.
Kazanie
Dwóch lub trzech15.7007-12-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Gdzie dwóch lub trzech zgromadzeni w imię Boga, tam Bóg jest obecny. Zwracajmy uwagę na belkę w oczach swoich. Jezus troszczy się o swoje owce. Dobry przyjaciel jest bardzo cenny i ważny w naszym życiu. Jezus zwyciężył diabła na Golgocie.
Kazanie
Pascha19.9030-11-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Pascha - święto dla Pana. Żeby była wiara musi być ufność do Boga. Mamy żyć i służyć w swoim życiu Panu Bogu. Jezus spożył Paschę ze swoimi uczniami przed swoją śmiercią. Kiedyś będziemy obchodzić Paschę w Niebie, ze wszystkimi świętymi.
Kazanie
Ufność24.6023-11-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus panował nad swoim ciałem. Bóg ma wszystko w swojej ręce. Szczepan doskonale wypełnił swoją służbę. Powinniśmy słuchać Boga tak jak Filip. Mamy siać Boże Słowo. Jezus wiedział, że Piotr zawoła o pomoc, gdy zaczął tonąć. Jezus nakarmił tłum chlebem.
Kazanie
Sny i widzenia17.5016-11-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
W dniach ostatecznych będzie wylany Duch Święty na wszelkie ciało. Jest to dar dla wszystkich. Mamy odbierać to w duchu. To co Bóg objawia jest wystarczające. Narzędziem do objawienia jest skrucha i pokora.
Kazanie
Modlitwa w relacji pionowej14.0009-11-2014 - brat Daniel Machlowski
Relacje nasze z Bogiem są podobne do relacji ojca i syna. Mamy modlić się o nasze władze. Jezus jest pośrednikiem między nami, a Bogiem. Powinniśmy ufać Bogu ponad wszystko.
Kazanie
Słuchajmy Pana nie Betelu14.9002-11-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Krew Jezusa Chrystusa jest wejściem do tronu Boga Żywego. Drabina Jakuba bramą do Nieba. Tam dał Bóg błogosławieństwo Jakubowi. Tylko Jezus zstąpił i wstąpił do Nieba. Bóg daje nam swoją łaskę. W łasce jesteśmy obdarowani darami Ducha Świętego. Wszystko musi być z Boga wzięte i dziać się w miłości. Nasz umysł musi się odnowić.
Kazanie
Modlitwa za bliźnimi19.9026-10-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus tak samo jak my miał swoje ciało, gdy był na ziemi. Potrzebował wsparcia jak my. Mamy być wytrwali w modlitwie. Módlmy się za innych. Boże Słowo nas rozsądza. Wypełniajmy nasze zobowiązania wobec Boga i innych. Potrzebujemy w swoim życiu "Jobów" aby się wstawiali za nami do Boga.
Kazanie
Jesteśmy gośćmi i pielgrzymami na ziemi18.1019-10-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Na tej ziemi jesteśmy pielgrzymami. Powinniśmy tęsknić do Nieba, do Boga. Musimy być każdego dnia gotowi na spotkanie z Bogiem. Nie troszczcie się ponad miarę. Mamy zdjąć z siebie wszelki ciężar aby biec w wyścigu. Mamy zwiastować ewangelię zawsze.
Kazanie
Przygotowani na odkupienie14.6005-10-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest światłością. Boże Słowo musi przemawiać do naszych serc. Gdy Jezus przyjdzie po raz drugi nasze serc powinny się radować. Bóg zna przyszłość każdego. Mamy służyć innym.
Kazanie
Pieśń Mojżesza8.7028-09-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Zawsze powinniśmy być wiernymi Bogu. Pomsta należy do Boga. Słowo Boże jest żywe. Bóg się troszczy o nas.
Kazanie
Wartość społeczności8.1028-09-2014 - brat Daniel Machlowski
Społeczność chrześcijańska jest ważna i należy brać udział w niej. Miłujmy się nawzajem. Jezus miłował grzeszników.
Kazanie
Wartość miłości Bożej11.8021-09-2014 - brat Rafał Bielecki
Ewangelizujemy ze względu na miłość do Jezusa. Droga do Boga jest wąska i ciasna. Szukajmy przyjaciół w Kościele Bożym. Nie chodźmy na kompromis ze światem. Musimy pokutować przed Bogiem, aby być pokornymi. Bóg musi wzrastać, a my maleć. Tchnieniem życia dla Kościoła jest Duch Święty. Ufajmy Bogu i trwajmy w nim. Musimy być przepełnieni miłością.
Kazanie
Krytyka - codziennością18.7014-09-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Krytyka jest potrzebna w naszym życiu. W strofowaniu jest nadzieja i pociecha od Pana. Trzeba mieć sprawiedliwość Bożą. Mamy być w życiu Samarytaninem. Zbawienie jest dla duszy. Żyjemy dla prawdy.
Kazanie
Odwieczne ścieżki, droga do dobrego14.1007-09-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Dusza oczekuje dobra, które utraciła w raju. Pamiętajmy o drogach Bożych. Słowo Boże musi być objawione. Utrapienie i ucisk spadnie na duszę. Pan Bóg otacza nas i ochrania. Droga Boża prowadzi do raju.
Kazanie
Utracone dobro14.6031-08-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy starać się ewangelizować otaczających nas ludzi. Naszym obowiązkiem jest siać. Każdy musi się na nowo narodzić z cudu Bożego. Dusza nasza musi rozmawiać z Bogiem. Grzechy pozbawiły nas dobrego. Ciało nie może dominować nad duszą.
Kazanie
Szukaj Pana, szukaj dobra17.1024-08-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy budować Kościół Boży. Bądźmy światłem Boga. Żyjemy w łasce i musimy ją pogłębiać w naszym życiu. Trzeba być nowym stworzeniem w Bogu. Mamy mieć miłość do ludzi. Wśród nas musi być Bóg. Dobry jest tylko Bóg. Każda dobroć jest tylko od Boga.
Kazanie
Ps. 8420.2017-08-2014 - brat Adam Gigoń
Dzieci Boże mają Go naśladować i wyrażać w swoim życiu. Bóg ma odpocząć w sercach swoich dzieci. Pan Bóg musi nas wychowywać. Jesteśmy listami Bożymi na tej ziemi. Bóg uczynił nas rodem kapłańskim. Mamy dojście do miejsca najświętszego.
Kazanie
Modlitwa i sumienie23.5010-08-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Duch Święty wprowadza nas we wszelką sprawę. Bóg daje słowo prorocze. Wszystko co się dzieje w życiu jest zaplanowane przez Boga. Nasze sumienie musi być czyste przed Bogiem. Czy jest w nas Bóg? Czy jestem gotowy na Jego przyjście?
Kazanie
Wytrwałość bez lęku19.2003-08-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Proroctwa Boże zawsze się wypełniają. Najważniejsze proroctwa dotyczą Jezusa Chrystusa i narodu Izraelskiego. Starajmy się żyć według woli Bożej. Mamy się bać tylko Boga. Bóg zawsze jest z nami.
Kazanie
Pan skałą i twierdzą18.5027-07-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Powinniśmy uwielbiać naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg opasuje nas mocą. Bądźmy mocni bo Bóg nas rozweseli i pomoże. Bóg jest w stanie nas wyratować od naszych nieprzyjaciół. Mamy być jednomyślni przed Bogiem. Niech Boża miłość i prawda będzie w nas. Oczekujmy na Boga w sytuacjach naszego życia.
Kazanie
Jedno serce, jedna droga18.6020-07-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg czyni wszystko w doskonałe. Bóg objawił Jeremiaszowi plany dotyczące Izraela. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Jeden jest Bóg, Jezus Chrystus i Duch Święty. Tylko jeden z trędowatych wrócił aby podziękować Jezusowi. Nie idźmy na kompromis ze światem. Będzie jedno serce i jedna droga.
Kazanie
Stare przeminęło, nowe przykazanie17.2013-07-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy mieć bojaźń Pańską. Dusza nasza musi być czysta w sumieniu naszym. Nowo narodzenie jest z Ducha. Bóg się troszczy o każdego. Jezus dał nowe przykazanie abyśmy się wzajemnie miłowali. Miłość duchowa ma owoce Ducha.
Kazanie
Świat atakuje Boże cele14.4006-07-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg pamięta o Tobie. Wołaj do Boga jak Jonasz. Tylko w Bogu jest ukojenie i wolność. Mamy swoją wolę oddać Panu Bogu. Spojrzenie na Jezusa Chrystusa na Golgocie uwalnia od grzechu. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego, który jest w nas. Boże Słowo jest żywe. Bogiem jest Słowo. Boże imię ma się święcić.
Kazanie
Oczy serca18.5029-06-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jesteśmy kruchym naczyniem. Cały czas jesteśmy w opiece i ochronie Bożej. Nie upadajmy na duchu. Jesteśmy nowym stworzeniem. Mamy skarb w Bogu. Bóg daje objawienie na każdą chwilę. Oczy serca muszą widzieć nadzieję. Spodziewamy się nadziei, która nie przeminie. Człowiek i stworzenie wzdycha oczekując przyjścia Pana.
Kazanie
Wizerunek Nowego Stworzenia15.7022-06-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Starajmy się być pocieszeniem dla innych. Łaska Boża chroni owce. Wszystkim w naszym życiu kieruje Bóg. Mamy być szczerzy wobec Boga i ludzi. Cały czas głośmy Jezusa Chrystusa. Każdy osobiście odpowiada przed Bogiem.
Kazanie
Cechy Nowego Stworzenia20.5015-06-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Modlitwa "Ojcze Nasz" jest ważna w życiu chrześcijanina. Moc Boża jest ostoją w życiu. Żyj rzeczywistością Jezusa Chrystusa. Trwajmy w łasce Bożej. Bądźmy szczerzy w swojej codzienności. Bóg wspomaga nas w naszym życiu.
Kazanie
Modlitwa "Ojcze Nasz"2.0015-06-2014 - brat Edward LiszkaKazanie
Pocieszenie12.3008-06-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg ze wszelkich trosk i kłopotów wyprowadza. W doświadczeniach potrzebna jest pociecha. Słowo Boże jest pociechą. Człowiek powinien się zmienić przy pomocy Bożej. Każdy człowiek osobiście musi pragnąć Boga. Trzeba oddawać Bogu chwałę.
Kazanie
Świadectwo2.5008-06-2014 - brat Edward LiszkaŚwiadectwo
Wiara i zagrożenia dla duszy20.4018-05-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest zainteresowany czym karmi się dusza. Dusza płaci rachunki za naszą wiarę. Chodzimy wiarą, a nie oglądaniem. Dusza ma sumienie. Przez wiarę jesteśmy usprawiedliwieni. Wiara tego świata opiera się na relikwiach, symbolice. Nawet skrzyni przymierza nie należy oddawać czci. Tylko Bogu należy się oddawać cześć.
Kazanie
Serce, myśli, dusza i siła21.1011-05-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Dusza nasza jest ostrożna, czuła. Jezus był związany duszą z Bogiem. Dusza szuka swojego Pana stwórcy. Serce ludzkie jest zdradliwe. Prawda jest w duszy. Należy wylewać swoją duszę przed Panem jak Dawid. Pokój Boży przewyższa rozum i strzec będzie naszych myśli. Myślmy o tym co prawdziwe, a odrzucajmy to co niewłaściwe.
Kazanie
Największe przykazanie19.2004-05-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy całym sercem miłować Pana Boga, a bliźniego swego jak siebie samego. To przykazanie musi mieć odbicie w naszym życiu. Jedni głoszą Chrystusa z zazdrości, inni z miłości. Należy troszczyć się o innych. Musimy być jednomyślni przed Panem. Radujmy się zawsze. Nie troszczcie się o nic.
Kazanie
Dom modlitwy21.4027-04-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus przed swoją śmiercią trzy razy przychodził do Jerozolimy. Kto zasługuje na siedzenie obok tronu Bożego? Każdy osobiście odpowiada za swoje życie przed Bogiem. Jeżeli chcesz być pierwszym to musisz być sługą dla wszystkich. Jeśli chcemy zdobyć Chrystusa to musimy poświęcić wszystko dla Niego. Trzeba w swoim życiu mieć kontakt z Bogiem. Nasza modlitwa do Boga jest konieczna aby rosło nasze poznanie.
Kazanie
Refleksja z Wieczerzy3.1020-04-2014 - brat Rafał BieleckiKazanie
Jezus u Zacheusza6.8020-04-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus błogosławiony przez Symeona i Annę. My też powinniśmy przynosić nasze dzieci do błogosławieństwa przez Boga. Mamy być tacy jak dzieci aby dostać Królestwo Boże. Zacheusz zapragnął Jezusa w swoim życiu. Bartymeusz zapragnął uzdrowienia ale też Jezusa. Jezus przyszedł aby znaleźć i zbawić to co zginęło. Nie zależne jest ile chodzisz za Jezusem ale ważne jest jak. Radujmy się z tego co Bóg dla nas uczynił.
Kazanie
Życzliwy19.0013-04-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Traktujmy swojego bliźniego jak siebie samego. Jaką miarą się mierzy taką się dostanie. Musimy przeciwstawiać się swojemu ciału w życiu. Jezus był i jest życzliwy wobec ludzi potrzebujących. Cudowne słowa dla Jeremiasza, który wybiera to co gorsze dla ciała, a miłosierne wobec ludu Izraelskiego. Tak samo postąpiła Rut, była życzliwa wobec teściowej.
Kazanie
Oni nie są ze świata15.7006-04-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
To Bóg pociąga do Jezusa Chrystusa. Jezus modli się za każdym który nie jest z tego świata. Nowe stworzenie nie jest z tego świata. Bóg dba o każde swoje dziecko. Mamy być dobrymi i dbać o swoje uświęcenie. Jezusowi Chrystusowi dana wszelka moc na niebie i na ziemi. Każdą swoją służbę mamy wykonywać sumiennie.
Kazanie
Bóg tworzy porządek17.7030-03-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Do Jezusa Chrystusa trzeba przyjść przez pokutę. Tylko Bóg ma władzę nad wszystkim i o wszystkim decyduje. Szatan, źródło wszelkiego zła. Jarzmo Boże jest lekkie. Za swojego życia tylko możemy obrać dobry kierunek do Boga. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Bóg czeka aż się wypełni czas.
Kazanie
Kuszenie Szatana1.7030-03-2014 - siostra Joanna SosulskaŚwiadectwo
Posługa Pawła dla Rzymian15.5009-03-2014 - brat Adam GigońKazanie
Mów całą prawdę o Bogu5.4009-03-2014 - brat Rafał BieleckiKazanie
Zdrowie czy żywot wieczny18.0002-03-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus powiedział do młodzieńca sprzedaj co masz i rozdaj ubogim. Trzeba wszystko oddać aby mieć Jezusa Chrystusa - niech nic nas nie oddziela od Jezusa. Najważniejsze w naszym życiu jest to abyśmy byli zbawieni. Jezus chce dać każdemu swoją bliskość. Życzmy sobie łaski Bożej i zbawienia. Żyjmy w Duchu Świętym dla Pana.
Kazanie
Dziel się dobrem12.5023-02-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Wartością człowieka jest jego tchnienie. Dzielmy się z innymi naszymi dobrami. Bogacz z przypowieści za późno chciał się zatroszczyć o innych i swoich braci. Starajmy się dobrze czynić zawsze i wszędzie. Bądź miłosierny, miłosierdzia dostąpisz. Nie osądzaj innych, bo sam będziesz osądzony. Łaska oczyszcza nas od naszych przewinień.
Kazanie
Zaproszeni na ucztę21.4016-02-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Obracajmy talentami danymi od Boga. Starajmy się być na uczcie Baranka. Tam gdzie jest grzech jest też walka z dobrem. Najbardziej w naszym życiu musimy kochać Boga. Każdy musi dźwigać swój krzyż. Każdy indywidualnie będzie zbawiony. Bóg jest dostojeństwem, chwałą i tylko tacy sami ludzie mogą pójść na wesele Baranka. Żyjmy po to aby oddać swoje życie Bogu.
Kazanie
Bądźmy zaangażowani w służbie2.2016-02-2014 - siostra Regina SosulskaŚwiadectwo
Jezus daje ukojenie duszy13.1009-02-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Zbawienie otrzymujemy gdy Bóg pociągnie nas do Jezusa Chrystusa. Jezus puka do naszego serca ale my sami musimy otworzyć. Potrzebujemy ukojenia duszy. Jarzmo Boże jest miłe i lekkie. Jesteśmy wykupieni bez pieniędzy. Darmo wzięliście darmo dawajcie. Jezus jest władcą życia.
Kazanie
Wiara oparta na mocy Bożej21.1002-02-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Wiara ma się opierać na mocy Bożej. Będziemy obudzeni na głos trąby Bożej. Tylko Bóg może uzdrowić. Boża moc jest dla tych, którzy oddają mu swoją wolę. Z każdego wypowiedzianego słowa zdamy rachunek. Letni zostanie wypluty z ust Bożych. Musimy zachować do końca to co w Duchu Świętym zapieczętował w nas Bóg.
Kazanie
Życie w Mocy Bożej18.4026-01-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezusowi Chrystusowi dana jest wszelka moc na ziemi i na niebie. Musimy przejść swoje narodzenie dla Boga. Na drodze Bożej nawet głupi nie zbłądzi. Gdy Bóg uzdrawia jest to doskonałe. Powinniśmy być wyposażeni w moc Bożą. Tylko Jezus Chrystus może zbawić. Najpierw musimy chcieć Boga w swoim życiu, a potem poznawać Go.
Kazanie
Syn Człowieczy18.7019-01-2014 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus Chrystus jako Syn Człowieczy. Jezus Syn Człowieczy siedzi po prawicy Bożej w niebie. Bóg jest Trójjedyny. Wszyscy zapisani w Księdzie Żywota będą w niebie. Księga ta zapisana była wewnątrz i nazewnątrz. Tylko Syn Człowieczy może otworzyć Księgę Żywota. Duch Święty zastępuje Syna Człowieczego na ziemi. Wiara jest początkiem i końcem zbawienia. Od Jezusa Chrystusa jest nowy Izrael - duchowy.
Kazanie
Kapłan według porządku Melchisedeka18.1012-01-2014 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Łaska i pokój od Boga13.4005-01-2014 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Duchowe rzeczy, duchową miarą18.0029-12-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg utwierdza nas i podnosi w naszym życiu. Krzyż Chrystusa jest mocą. Starajmy się o mądrość Bożą. Kto wierzy w Chrystusa będzie zbawiony. To Duch Święty będzie nam objawiał co mamy czynić i wprowadzał we wszelką prawdę. Do duchowych rzeczy przykładać trzeba duchową miarę. Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel.
Kazanie
Czujność17.2022-12-2013 - brat Józef Koziński
Powinniśmy się uniżać przed Tronem Bożym. W Chrystusie zostaliśmy pojednani z Bogiem. Niech w życiu naszym wykonuje się wola Boża. Mamy wypełniać Słowo Boże i chodzić drogami Bożymi. Dawajmy to co mamy - błogosławieństwo. Musimy chodzić drogami Bożymi.
Kazanie
Księgi uczynków22.7015-12-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Niebo jest dla zbawionych rzeczywistością. Musimy widzieć Jezusa Chrystusa wokół siebie. Nasze uczynki są spisane w Księgach. Bądźmy czujni, ostrożni. Nie łączmy się z tym światem. Nie zapierajmy się Boga i trwajmy przy Bogu. Nie możemy być letni przed obliczem Bożym. To co jest Boże jest największym szczęściem. Pilnujmy dobrych uczynków.
Kazanie
Sól przymierza Bożego13.6008-12-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Po potopie Bóg zawiera przymierze z ludźmi. W raju będą rzeki wody żywej. Jezus stał się solą przymierza dla nas. Musimy mieć tą sól duchową w sobie. Mamy być solą dla świata - zbawieniem.
Kazanie
Wiara i szata14.7001-12-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Przez wiarę znosimy uciski. Wiara jest pewnością rzeczy niewidzialnych. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przyjmując proroka jako proroka sprawiedliwego otrzymamy zapłatę. Wierzymy i oczekujemy nieba jako fakt. Czekamy na wesele Baranka.
Kazanie
Wytrwałość zabezpiecza wiarę21.5024-11-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Mamy być bogaci w poznaniu Boga. Bóg interesował się światem i wszystko stworzył dla człowieka. Bóg chce nam, ludziom pomagać, gdy Go o to prosimy. Niech nie żądzą nami pożądliwości. Jeżeli żyjemy dla Pana mamy żywot wieczny. Potrzebna nam jest w życiu powściągliwość. Wytrwałość daje nam pobożność. Prawdziwa pobożność to miłość, braterstwo.
Kazanie
Urodzeni według Ducha16.9017-11-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy złożyć swoje życie Bogu na ofiarę. Mamy być ukryci w Bogu. Bóg ma moc aby nas przez wszystko przeprowadzić. Bóg jest mocniejszy niż nasze problemy. Dziękujmy za wszystko Bogu. Chrystus powołał nas do wolności. Nasze życie musi być otwarte na drugą osobę. Mamy chodzić w Duchu.
Kazanie
Co Jezus nam pokazał21.7010-11-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Co nam przekazał Jezus? Mamy uwolnienie w krzyżu i zmartwychwstaniu. Jezus uświadomił nas o grzechu i o tym, że Jego potrzebujemy abyśmy byli zbawieni. Jezus przekazał Boże Słowo i Jego wolę do naszego życia. Jezus przestrzega nas o tym co ma przyjść na tą ziemię. Mamy głosić ewangelię innym.
Kazanie
Sami za siebie22.6003-11-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Żyć w śmierci Jezusa Chrystusa. W Chrystusie jest nasz ratunek. Każdy za siebie samego odpowie przed Bogiem. Boży Pokój przewyższa wszelki rozum. Myśli i serce powinny być w Chrystusie. Każdy swój krzyż poniesie. Trzeba się wyrzec wszystkiego ze względu na Jezusa.
Kazanie
Bóg nie ma upodobania w śmierci bezbożnika14.6027-10-2013 - brat Józef Koziński
Tylko Jezus godzien jest otworzyć Księgę. Pan Jezus połączył to co na ziemi z tym co w niebie. Musimy prosić aby wola Boża była w naszym życiu.
Kazanie
Słabość, lęk i trwoga21.4020-10-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest w naszych słabościach. Bóg patrzy na serce człowieka. Jezus Chrystus, Dokończyciel wiary naszej. Początkiem i końcem jest Bóg. Po wzlotach przychodzą słabości. Musimy chcieć aby Bóg nas prowadził i zmieniał. Bóg upodobał sobie tych którzy byli przez innych wzgardzonymi. Gdy Bóg jest z nami nie musimy się bać.
Kazanie
Bóg początku i końca22.9013-10-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Nadzieją naszą jest Jezus Chrystus. Nadzieja nam pokazuje przyszłość. Początkiem i końcem jest Bóg. Niebo będzie wspaniałym miejscem przebywania z Bogiem, nie będzie już tam łez, bólu, śmierci, mozołu. Co jest wartością naszą do Boga? Musimy pragnąć i chcieć przylgnąć do Jezusa Chrystusa. Bóg nam daje miłość do innych. Boża miłość jest doskonała.
Kazanie
Miłość niezniszczalna19.5006-10-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Jest wiara, nadzieja i miłość. Miłość Boża jest inna od ludzkiej. Boża miłość musi mieć kontrolę nad naszą ludzką. Największą miłość okazał Bóg w stosunku do ludzi posyłając na świat Jezusa. Jest miłość prostująca pagórki i wyrównująca wszystko. Boża miłość nie zależy od nastroju. Miłujmy nie słowem ale czynem. Miłość Boża jest darem.
Kazanie
Ku wspólnemu pożytkowi16.9029-09-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Dawid najlepszy z wszystkich królów. Wiarę trzeba dochować zawsze. Dawid żył w innych realiach niż dzisiejsze pokolenie. Przedtem nie było Jezusa, a teraz mamy Jezusa i Jego odkupienie. Tylko Bóg wie jak osądzić wszystkie pokolenia ludzkie. Co my możemy dać potomnym? Pieśń, modlitwę, świadectwo, post, wstawiennictwo w modlitwie. Być świadectwem Bożym w życiu innych.
Kazanie
Boże Słowo mieczem obosiecznym / Twarde Słowo upamiętania16.3015-09-2013 - brat Rafał Bielecki i pastor Zbigniew Sosulski
Starajmy się żyć według Bożego Słowa radykalnie i bezkompromisowo. Głoszenie ewangelii musi być w miłości ale stanowczo. Słowo Boże to jest miecz. Często ludzie tracą Bojaźni Bożej i wtedy są problemy i ludzie oddalają się od Boga. Musimy na co dzień głosić Jezusa. Musimy przejść przez wiele ucisku aby być zbawionym. Bóg rzeczy niemożliwe czyni możliwym. Jan Chrzciciel głosił ostre słowa. Nie możemy żyć w kompromisie.
Kazanie
Jezus Chrystus ofiarował też swoją duszę14.2008-09-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Zakon został dodany z powodu przestępstw. Zakon nie jest przeciwko obietnicom Bożym. Jezus poniósł grzechy nasze na krzyż. Bójmy się Tego, który może zabić cało i duszę. Czy tęsknimy do Przybytków Pańskich? Lepszy jeden dzień w przedsionku Pana niż gdzie indziej tysiąc. Łaska Boża jest obfitująca w źródła.
Kazanie
Czujność sługi21.2001-09-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Eliasz prorok Boży miał moc na górze Karmel. Po ogniu wystąpił deszcz, a potem Eliasz jeszcze biegł przed rydwanem Achaba. Potem jednak Eliasz przestraszył się Izebel i ukrył się narzekając przed Bogiem. Bóg tam wzmocnił go i nakarmił i powiedział co powinien zrobić. Bóg przyszedł do Eliasza w cichym powiewie. Czuwajmy w swoim życiu na przyjście Pańskie. Pilnujmy się aby nie stracić namaszczenia Bożego.
Kazanie
Jesteśmy myśli Chrystusowej19.1025-08-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
W naszym życiu duchowym mamy dawać owoce. Świat jest własnością Bożą, my możemy tylko to wszystko używać. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko co od Niego otrzymujemy. Czy nasza miłość do Boga jest całkowita i pełna, połączona z dawaniem owocu? Nie możemy żyć dla siebie samych. Mamy być myśli Chrystusowej.
Kazanie
Boże myśli22.0018-08-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Korzystajmy z tego czasu który jest teraz gdy Duch Święty jest z nami poganami. W Bogu mamy bezpieczne życie. Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Tylko nasze grzechy oddzielają nas od Boga. Bóg Ojciec nad wszystkim panuje. Wszystko brzmi na chwałę Bożą. Niech w naszym życiu dzieje się tylko to co jest wolą Bożą.
Kazanie
Bóg wszechmogący15.7011-08-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg Trój-jedyny, Bóg - Ojciec, Jezus - Syn, Duch Święty - pocieszyciel. Modlimy się do Boga w imieniu Jezusa. Jezus objawił imię Boga Wszechmocnego. Kościół jest Boży, oblubienica jest Jezusa. Tylko Bóg wie kiedy nadejdzie ponowne przyjście Jezusa Chrystusa i koniec świata. Bóg jest wszechmogący. To Bóg odpuszcza grzechy nasze.
Kazanie
Opasani mocą10.3004-08-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Jozjasz ostatni Król Judy przed niewolą. Całym sercem służył Bogu. Za jego panowania była najlepsza pascha w Judzie. Nie było takiego Króla jak on, który by tak służył Bogu. Na końcu swojego życia zawiódł. Niech dzieje się wola Boża w każdym życiu człowieka. Starajmy się żebyśmy byli opasani mocą Bożą.
Kazanie
Zwycięstwo sprawiedliwości22.2021-07-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Abram posłuszny Słowu Bożemu wychodzi ze swojej ojczystej ziemi. Bóg objawia Abrahamowi ścieżkę jego życia. Bóg zawarł przymierze z Abramem. Izrael często przez dużo pokoleń był nieposłuszny Bogu. Jezus Chrystus urodził się w pokoleniu Dawidowym. Jezus w swojej ostatniej modlitwie prosił Boga o chwałę jaką miał w niebie u Ojca. Błogosławieni przez Pana są ubodzy, cisi, ci którzy pragną sprawiedliwości, miłosierni. Jezus Chrystus jest zbawcą narodów. Chwała należy się tylko Bogu. Ufajmy Panu w całym naszym życiu.
Kazanie
Pasterz i owce20.4014-07-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest pasterzem owczarni Kościoła Bożego. Owce znają Jego głos i idą za nim. W owczarni Bożej panuje jedność. Gdy słuchamy Bożego słowa i przyjmujemy Go, to należymy do owczarni. Owce mają w sobie samych poznanie. Jezus tak bardzo kocha owce, że życie swoje za nich oddał. Bóg musi uzdrowić nasze wnętrze. Owce mają charakter Boży, bo nie są z tego świata.
Kazanie
Bóg, a nicość20.8030-06-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Wszystko co jest dookoła nas jest nicością i kiedyś przeminie, poza Bogiem. Bóg włożył w nasze serca wieczność i wydaje się nam, że jesteśmy niezniszczalni. Trzymajmy się w naszym życiu Pana Boga. Mądrością człowieka jest szukanie Boga codziennie. Dookoła nas jest nicość ale my mamy szukać pokoju Boga. Strzeżmy się obłudy. Zgorszenia i kąkol będą zabrane w czasie żniwa Pańskiego. Brak wiary powoduje niewłaściwe serce. Jezus zwyciężył nicość.
Kazanie
Wziąć na siebie20.5023-06-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
W ciszy i zaufaniu jest nasze zwycięstwo. Patrzmy na siebie, a nie na innych. Miłujmy nieprzyjaciół swoich. Musimy uznawać Jezusa jako swojego Zbawiciela. Duch Święty wydaje świadectwo o nas, a także krew i woda. Daniel podobnie jak Jezus wziął na siebie grzechy Izraela. Prosił pokornie o pomoc i zmiłowanie. Musimy wołać do Boga o zmiłowanie dla całego świata.
Kazanie
Grzech, a odnowienie23.0016-06-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Chwałę należy oddawać tylko Bogu. Bądźmy gotowi do zwiastowania pokoju. Unikajmy bałwochwalstwa bo będziemy przeklęci. Bałwochwalstwo znieważa Boga. Umiłowanie dóbr tego świata jest też bałwochwalstwem. Szukajmy sprawiedliwej pokory Bożej. Ziemia jest pełna chwały Bożej - my musimy chcieć przyjąć Boga do swojego serca. Pozwólmy usunąć Bogu to co jest w naszym życiu złe.
Kazanie
Choć mam małą moc16.3002-06-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg dał kobietom niepłodnym zgodnie z obietnicą dziecko, które było szczególne wobec Boga. Elżbieta urodziła Samuela, męża Bożego. Starajmy się opasywać dobrem. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko w naszym życiu. Musimy mieć tarczę wiary, miecz - Słowo Boże, przyłbice zbawienia. Pilnujmy się aby nie obrazić Boga. Pomimo wzgardy i doświadczeń bądźmy wierni Bogu. Wszystkich dobrych cech trzeba się uczyć, a zło jest dookoła nas. Największej wzgardy na tej ziemi zaznał Jezus Chrystus - Syn Boży - Mąż Boleści.
Kazanie
Proroctwo Daniela, a nasza rzeczywistość17.3026-05-2013 - brat Józef Koziński
Mamy oczekiwać z radością Pana, gdy nadejdzie wielki ucisk. Musimy być gotowi na przyjście Pana. Kościół Jezusa w dniach ostatecznych będzie podziemny. Duch Chrystusowy potrzebny będzie na całą wieczność. Bóg troszczy się o nas bardziej niż nasi rodzice. Dziękujmy za wszystko Bogu.
Kazanie
Jestem wzorem dla dziecka10.5019-05-2013 - brat Rafał Bielecki
Trzeba całym sercem służyć Bogu. Dajmy Bogu swój czas i samego siebie. Najpierw szukajmy Królestwa Bożego, a resztę Bóg da. Starajmy się okazywać sobie i swoim dzieciom Boga. Musimy głosić ewangelię innym obok nas. Niech Bóg wypełnia nasze serca. Aby miłość Boża wypełniała nasze serca, życie. Żyjmy pełnią życia chrystusowego.
Kazanie
Proste polecenie15.9012-05-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy być szczerzy wobec Boga i ludzi. Nie wszystko jest do objawienia. Każdy odpowiada przed Bogiem za siebie. My możemy tylko pomagać, posilać. Uczniowie musieli czekać na zesłanie Ducha Świętego - obietnica Ojca o pocieszycielu. Tylko Bóg zna czas i godzinę w naszym życiu i życiu całego świata. Starajmy się usilnie poznać Boga i Jego charakter.
Kazanie
Ujrzysz większe rzeczy20.0005-05-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy ujrzeć Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Jan Chrzciciel miał zaświadczyć o światłości. Jezus jest światłością i trzeba to ujrzeć. Poprzez sny i widzenia możemy ujrzeć Jezusa Chrystusa. Wszystko co jest Boże i ujrzeliśmy to mamy zbawienie. Aby chodzić w światłości musimy ujrzeć Jezusa. Ujrzeć znaczy duchowo, a widzieć to znaczy cieleśnie. Musimy ujrzeć Jezusa jako Mesjasza.
Kazanie
Człowiek18.3028-04-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jako Syn Człowieczy. Jezus naśladowcą Boga. Musimy prosić Pana Żniwa, aby posłał żeńców. Trzeba prosić o to co Bóg chce. Mamy się modlić myślą Bożą. Słuchać Boga trzeba uszami duchowymi. Bać się trzeba Boga, bo może duszę zatracić i ciało. Człowiek to jest sługa Boży, zrośniętym i związanym mocno z Bogiem.
Kazanie
Żyjąc w obelgach18.9014-04-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Często musimy znosić obelgi ze względu na Pana. Potem Pan sprawi że te obelgi spadają na ubliżających. Nie cieszmy się z upadku nieprzyjaciela. Dla sprawiedliwych jest Boża łaska. Panujmy nad naszym językiem. Błogosławmy ludzi i pomagajmy im. Każda mądrość tego świata obraca się ku złu. Mądrość Boża jest dobra, łagodna, jest błogosławieństwem. Miłość Boża sprzyja ku dobremu. Zwracajmy uwagę na nasze słowa.
Kazanie
Klucz Dawida20.0007-04-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Klucz Dawida jest kluczem Bożym. Dawid cały czas szukał Boga i starał się ciągle być blisko Boga. W Dawidzie było serce Boże - błogosławił nieprzyjaciół swoich. Jako jedyny król Izraela dochował wierności do końca. Piotr dostał też klucz od Boga, pod warunkiem że będzie poddany i wierny aż do końca. Trzeba myśleć o tym co Boskie aby móc mieć swój klucz. Kaleb dostał też klucze do wejścia do Ziemi Obiecanej za swoją wierność i ufność Bogu.
Kazanie
Świadectwo1.8031-03-2013 - siostra Marta BaranŚwiadectwo
Ochrzczeni w śmierć13.8031-03-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest dawcą życia. Przyszedł na tą ziemię aby umrzeć w nadnaturalny sposób - aby zbawić grzesznika. Jezus umarł we właściwym czasie. Gdy byliśmy słabi, grzeszni Jezus za nas umarł. Śmierć przychodzi na wszystkich grzeszników. Jezus panuje nad śmiercią. Mamy być ochrzczeni w Jezusa i Jego śmierć. Musimy wziąć te fakty duchowo o ochrzcić się w Jezusa i wzrastać w Jego podobieństwo. Jezus ma klucze śmierci. Przyjął na siebie nasz grzech aby umrzeć. Grzech nad nami panować nie będzie gdyż jesteśmy pod łaską.
Kazanie
Odpłata za krzywdę17.5024-03-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg daje odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. W rodzinie też powinien panować porządek Boży. Żyjmy i pracujmy w swoim życiu tak jak dla Pana. Od Pana dostaniemy za to zapłatę. Odnawiajmy się ustawicznie dla Pana. Niech miłość i pokój z wdzięcznością będą w naszym sercu dla Pana. Szukajmy tego co w górze Pan dla nas przygotował. Życie nasze ukryte jest w Bogu. Starajmy się nie krzywdzić ludzi wokół nas. Postępujmy w ślady Boga Ojca.
Kazanie
Próba wiary23.2010-03-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Nie możemy podważać Słowa Bożego, bo to jest tak jakbyśmy szydzili z Boga. Znajomość Słowa nie czyni nas dziećmi Bożymi. Musimy wypełniać Jego przykazania. Pokutować musi każdy z nas. Żadne pokuszenie nie jest ponad siły ludzkie. Musimy wytrwać w wierze do końca. Niech będzie wola Boża w naszym życiu.
Kazanie
Zerwane pieczęcie23.3003-03-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Tylko Baranek - Jezus Chrystus godzien jest otworzyć księgę w niebie. Jezus - lew z pokolenia Judy. Jesteśmy rodem kapłańskim - poddani Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie stworzenie przez cały czas chwali Boga. Duch Święty wstawia się za nami, gdy my nie jesteśmy w stanie. Ludzie święci muszą mieć oczyszczenie krwią Baranka. Musimy składać świadectwo o łasce Bożej w naszym życiu. Jeżeli to możliwe z wszystkimi pokój miejcie. Tylko Bóg wyrywa ze wszystkiego.
Kazanie
Dla kogo pocieszenie15.9024-02-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg odpowiada i pomaga we wszelkim utrapieniu. Szukajmy we wszystkim z wiarą Boga. Jesteśmy w ręku Boga jako jego dzieci. Musimy widzieć potrzebę w swoim sercu do interwencji Boga. Pan wyzwala grzeszników. Z ducha zwątpienia Bóg daje nam radość. Izrael widział w Jezusie wyzwolenia z niewoli Rzymian, a nie chciał widzieć w nim Zbawiciela. Choćbyśmy jednemu człowiekowi w życiu pomogli zapłata jest w niebie.
Kazanie
Drzewo żywota13.4017-02-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest doskonałą ofiarą. Nic i nikt nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej. Przeciwników i przeciwności musimy zwalczać miłością Bożą. Gdy czujemy się źle w swoim życiu zacznijmy śpiewać Panu na chwałę. Musimy posiąść prawo do drzewa żywota. Jeśli wybierzemy dobro w naszym życiu to wybieramy Boga.
Kazanie
Świętość dla Boga, Łaska dla ludzi19.8010-02-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Wspaniałą rzeczą jest chwalić Pana. Sprzyjajmy Bogu naszemu i jego Kościołowi. Każdą sprawę przynośmy Bogu z dziękczynieniem. Oddawajmy cześć Bogu w Duchu i Prawdzie. Diabeł przeciwstawia się oddawaniu Bogu chwały. Gdy każdego dnia znosimy w pokorze nasze doświadczenia oddajemy tym Bogu chwałę. Łaska potrzebna jest nam do zbawienia. Łaska Boża nas chroni. Łaska daje nam moc. W Łasce Bożej też przeżywamy nasze próby. W naszej słabości ukazuje się Boża moc. Królestwo Boże jest dla ubogich w Duchu.
Kazanie
Rok Jubileuszowy20.0003-02-2013 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Syn Człowieczy21.3020-01-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus Chrystus - Syn Człowieczy. Pokłony i chwała należą się tylko Bogu. U Boga sytuacje beznadziejne stają się błahe. Rut kierowana przez Ducha Świętego wypełniła plan Boży względem rodu Jezusa. Bóg daje w doświadczeniach słowa ukojenia i pocieszenia. Jezus tak jak każdy człowiek w swoim życiu miał doświadczenia, smutki, radość i zwyciężył, a tym samym wykupił nas od szatana.
Kazanie
Bóg czyni wszystko dla swojego imienia11.7013-01-2013 - pastor Zbigniew Sosulski
Dom Izraelski jest domem Bożym. Wszystko w naszym życiu zależy od Boga. Powinniśmy o tym pamiętać i dziękować Bogu za wszystko. Jutro należy do Boga. Izrael widział w Jezusie Króla, który wyzwoli ich z niewoli Rzymian. Nie pojmowali Jezusa duchowo. Musimy starać się często rozmawiać z Jezusem i dziękować mu i chwalić go.
Kazanie
Nabożeństwo rozpoczynające rok 20135.6006-01-2013 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Nabożeństwo kończące rok 20125.8030-12-2012 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Ukryta Boża moc16.5023-12-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg działa różnymi sposobami o każdym czasie. Bóg w chwili naszego nawrócenia otacza nas swoją mocą i błogosławieństwem. Józef był we wszystkim uległym Bogu. Poprzez doświadczenia Bóg uczy nas żyć według woli Bożej. Świadectwem Ducha jest duch proroctwa. Naszym szczęściem jest że poznaliśmy Pana.
Kazanie
Boża światłość18.9016-12-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Każdego dnia powinniśmy być przygotowani na spotkanie z Panem. Jezus jest światłością. Tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Bóg pragnie być dla nas wschodem słońca. Światłość jest życiem. Wszystko co się ujawnia teraz jest światłością. Światłość jest jak szata. Przyjmijmy Bożą sprawiedliwość. Niech światłość Boża będzie w naszym sercu zawsze.
Kazanie
Dar wonności Chrystusowej dla Boga19.3009-12-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Naśladujmy Boga w naszym życiu. Chodźmy w miłości tak jak Chrystus. Mamy być wonnością dla Chrystusa. Wonność to ofiara naszego życia. Jak jesteś w ucisku i nie poddajesz się jest wspaniałą wonnością. Żyjmy dla innych. Estera ofiarowała siebie za naród Izraelski. Jesteśmy nowym Izraelem. Brzydźmy się złem, a dobrego się trzymajmy. Kochajmy Boga całym swoim sercem i całym życiem.
Kazanie
Żyjąc w Jezusie, żyjemy dla innych19.6025-11-2012 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Skutki zwiedzenia i nawet nie pozdrawiaj14.3018-11-2012 - brat Józef Koziński
Bóg jest cudowny i czyni wielkie rzeczy w naszym życiu. Jezus jako syn człowieczy przyszedł na świat. Jezus zbudował świątynię Bożą z ludzkich dusz w trzy dni. Mamy chodzić Bożymi drogami i wypełniać Jego Słowo.
Kazanie
Oblubienica i aniołowie20.1011-11-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg troszczy się o Abrahama i jego syna Izaaka. Abraham wysyła swojego sługę aby przyprowadził dla jego syna Izaaka żonę. Gdy Bóg posyła swoje słowo z mocą musi się wszystko wykonać. Bóg używa aniołów - posłańców aby wykonywali jego polecenia. Bóg posłał Jezusa Chrystusa po swoją Oblubienicę. Jezus jest świątynią swojego Kościoła. Jezus miał upodobanie w bojaźni Pana Boga. Na koniec wytrwałości nam potrzeba w naszej pielgrzymce.
Kazanie
Świat obdarowany Bożą miłością21.8028-10-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Każdego dnia prośmy Boga o Jego ochronę. Dawid był bardzo doświadczony i uciskany. Boża miłość nie jest indywidualna. Bóg kocha cały świat. Musimy kochać tak jak Bóg. Miłość Boża jest idealna i nieskończona. Nie możemy iść w swoim życiu na kompromis. Cała ufność Dawida była w Bogu.
Kazanie
Dar Łaski19.8021-10-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Darem łaski Bożej w Jezusie Chrystusie jest Żywot Wieczny. Bez Boga każdy z nas jest grzeszny. Nasze życie powinno być nacechowane miłością do innych. Bądźcie miłosierni to miłosierdzia dostąpicie. Usprawiedliwieni jesteśmy z wiary i mamy pokój Boży. Mamy się chlubić z ucisków.
Kazanie
Bojaźń do Boga20.3014-10-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Należy zachować szacunek i bojaźń wobec Boga. Musimy wystrzegać się grzechu każdego dnia. Bojaźń Pana to początek mądrości. Uczmy się bojaźni Bożej od najwcześniejszych lat. Powinniśmy uczyć bojaźni swoich dzieci i bliźnich. Bóg nigdy nie przestanie nas kochać. Zapłatą za grzech jest śmierć.
Kazanie
Boże Błogosławieństwo niezmienne16.3007-10-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jest wierny swojemu słowu na zawsze i pomimo wszelkich okoliczności. Bądźmy czujni i sprawdzajmy swoje serce przed Panem. Jezus Chrystus, Król rodu Dawida, na wieki Jezus Chrystus Pan i Bóg Jedyny na wieki.
Kazanie
Pokój i Łaska17.8030-09-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Rzadko kiedy tak się w naszym życiu składa, że my przyznajemy się do swojej winy. Raczej winni są inni. Bądź miłosierny, miłosierdzia dostąpisz. Łaska i pokój jest nam dana. Jedynie Bóg jest prawdą. Musimy mieć miłość Bożą do innych ludzi. Niech Boży pokój wypełnia nas zawsze. Odrzućmy wszystko co zabiera nam nasz pokój.
Kazanie
Boże Błogosławieństwo19.8023-09-2012 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Potrzebna nam jest wiara z ufnością i mocą Ducha Świętego14.2016-09-2012 - brat Rafał Bielecki
Chrześcijanie nie powinni być bojaźliwi, ale powinni być odważni. Nie powinniśmy poddawać się w niewolę duchową lub cielesną. Bóg działa w naszym życiu ponad naturalnie. Pan Bóg jest z nami. Nieufność jest grzechem wobec Boga. Musimy wziąć Ducha Świętego aby prowadzić zwycięskie życie.
Kazanie
Siedem Duchów24.7009-09-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest początkiem i końcem. Początek jest najważniejszy (fundament). Bóg pragnie przyjść do ludzi i już z nimi być na wieki. Jan przekazuje że łaska, pokój, błogosławieństwo są od Boga. Każdy z nas potrzebuje nauczającej Bożej miłości. Jest siedem duchów Bożych i siedem zborów. Mamy czytać Biblię duchowo i duchowo wykonywać je. Tylko Baranek Boży może zabrać moc, bogactwo, siłę, błogosławieństwo, mądrość, cześć, chwałę na wieki.
Kazanie
Duch Święty nas przekona20.6002-09-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus powiedział, że jak umyje nogi uczniom swoim to będą mieli z nim dział. Jezus daje przykład jak mamy postępować z innymi. Job daje przykład jak ufać Bogu mimo wszystko i dać odpór diabłu. Jezus też wszystko stracił. Judasz nie oparł się złu ale poszedł złą drogą. Kontrastem dla całego świata był Jezus. Kto zna Jezusa zna też Boga. Kto miłuje Boga przestrzega jego przykazań. Bóg objawia się swoim, a nie światu. W Boga wierzy się z serca, z miłości. Teraz Duch Święty przekonuje nas o sprawiedliwości, sądzie i grzechu.
Kazanie
Wiara, która jest czynna w miłości21.9026-08-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Prawdziwa wiara jest obwarowana przymierzem i przysięgą. Jezus Chrystus jest drzwiami. Zakon nie jest z wiary. Zakon został dany aż do przyjścia Jezusa. Wiara w Jezusa to jest czyste sumienie i miłość nieobłudna. Gdy nie mamy czystego sumienia i miłości nieobłudnej przechodzimy pod zakon. Ciało nie może decydować o Duchu. Według Ducha postępujcie. Każdego dnia mamy się uświęcać.
Kazanie
Owce i majestat Pasterza19.4019-08-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Chrześcijanie to owce owczarni Bożej. Pan Bóg to nasz najlepszy pasterz. Bóg - pasterz dba o wszystko dobre dla swoich owiec. Dawid rozkochał się w swoim Bogu. Owce znają głos swojego pasterza. Bóg to nasze zabezpieczenie. Jezus to syn Boga Żywego - objawienie dla Piotra od Boga. Bóg to nasz Ojciec. Jezus daje żywot i chrzest życia wiecznego oraz wszelki sąd. Bóg i Jezus ciągle działali i działają nadal.
Kazanie
Czas zerwania pieczęci25.4012-08-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Sąd Boży będzie wtedy gdy wszystko się wykona. Jezus zmartwychwstał i musimy w to wierzyć, że my też zmartwychwstaniemy. Gdy będzie wszystko pokonane Jezus odda władzę Bogu. Bóg pociąga ludzi do Jezusa Zbawiciela. Tylko Jezus, Baranek może otworzyć Księgi. My też musimy wraz z mocą Bożą pokonywać naszego nieprzyjaciela i nie poddawać się pokusom. Barankowi chwała i cześć i moc. Na końcu pokonana będzie śmierć. Najpierw jest pierwszy człowiek cielesny, a potem jest duchowy. To co jest skażone przyoblecze się w to co nieskażone.
Kazanie
Bądźmy czujni17.4005-08-2012 - brat Józef Koziński
Zbawienie jest osiągalne tylko przez Jezusa. Jest to jedyny pośrednik między Bogiem a ludźmi. Musimy uważać aby nas ktoś nie zwiódł. Bez woli Bożej nic nam się nie stanie. Starajmy się o dary Ducha Świętego. Bądźmy gotowi każdego dnia na przyjście Pańskie. Gdzie będziesz spędzać wieczność Ty?
Kazanie
Duch Prawdy, Pocieszyciel16.6029-07-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Duch Święty ożywia i objawia nam Słowo Boże. Jan pisze w swojej ewangelii dużo o Jezusie. Jezus odszedł do nieba aby mógł Duch Święty przyjść i prowadzić Boży lud. Bóg pragnie świętości i jedności. Bóg zaplanował,a Jezus prosił Boga o Ducha Świętego aby nas wspierał. Bóg daje swój pokój. Bóg jest prawdą i czyni ją. Duch Święty będzie objawiał wolę Bożą. Duch Święty to Duch prawdy i pocieszenia. Bóg poprzez Ducha pomaga nam osiągnąć miłość.
Kazanie
Owce słuchają pasterza21.8022-07-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest pasterzem i drzwiami owczarni. Są też inne owce obok Izraela - poganie. Nie żyjemy my sami ale żyje w nas Chrystus. Musimy żyć w Jezusie pasterzu. Mamy się chlubić Panem i Jego poznaniem. Bądźmy owcami w owczarni Bożej.
Kazanie
Nasze uświęcenie27.0015-07-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy być każdego dnia przygotowanym na przyjście Pana. Nie dajmy się zwieść. Powinniśmy mieć zaródź Jezusa w sobie. Musimy być uświęceni aby wszystko przetrwać.
Kazanie
Radość i światłość23.4008-07-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Gdy Jezus przychodził przynosił radość. Musimy być światłością, a nie chować się w dołach. Nie ufając całkowicie Bogu poszukujemy gór, a potem spadamy w doły. Bóg dał nam światło w Jezusie. Do życia wszyscy potrzebujemy światła.
Kazanie
Korzystanie z bliskości Jezusa17.3001-07-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus przechodzi przez Jerycho i zauważa Bartymeusza. Ten prosi Go o przywrócenie wzroku. Wiara powoduje, że szukamy Chrystusa. Zacheusz także szukał Boga. Pamiętajmy o swojej pierwszej miłości do Boga i ciągle starajmy się przy Nim być.
Kazanie
Trzebieńcy Królestwa17.4024-06-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Musimy być trzebieńcami w naszym życiu duchowym. Jezus zaprasza nas na ucztę Baranka. Zaproszenie od Boga na ucztę jest siane w różne sposoby. Poprzez słowo, pieśń, modlitwę. Błogosławiony jest ten, którego Bóg już tu na ziemi jest osądzony i doświadczony. Wśród wielu trzebieńców w Biblii był Józef mąż Marii, Józef z Arymatei, Nikodem, Zacheusz. Wszyscy ci którzy uchwycili się Chrystusa stali się trzebieńcami dla Pana Boga.
Kazanie
Po powrocie z Ukrainy17.6017-06-2012 - brat Józef Koziński
Nie wolno znieważać łaski Bożej, którą mamy w naszym życiu. Musimy mieć związek z Jezusem aby nasze serce było wypełnione Bogiem. Czytajmy Słowo Boże każdego dnia. Prośmy Boga aby nauczył nas się modlić.
Kazanie
Świadectwo4.1017-06-2012 - brat Rafał BieleckiŚwiadectwo
Świadectwo1.4017-06-2012 - brat Stanisław BaranŚwiadectwo
Jezus stworzycielem i dokończycielem wiary18.0010-06-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Tylko Bóg pomoże nam zrozumieć Słowo Boże w sposób duchowy. Jezus na górze przemienienia jaśniał chwałą Bożą. Jan jako prorok Najwyższego, przygotował drogę dla Zbawiciela. Jezus przyszedł na tą ziemię aby wykonało się dzieło Boże. Mężowie Boży mieli swoje źródła w Bogu.
Kazanie
Broń duchowa od Boga2.2003-06-2012 - brat Wojciech Siek
Broń duchowa, którą dał nam Bóg do obrony przed światem, szatanem.
Świadectwo
Pokój Wam! Radość w trudnościach16.8027-05-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się uczniom i przekazuje im Pokój Boży. Potem tchnął na nich Ducha Świętego. Odpuszczajmy winy naszym winowajcą. Łaską zbawieni jesteśmy. Radujmy się gdy przeżywamy doświadczenia. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Kazanie
Bóg ostoją w ucisku12.4013-05-2012 - brat Roman Sobecki
Idąc za Jezusem codziennie nie troszczmy się za bardzo ale ufajmy Panu. Bądźmy jako promyki słońca. Niesiemy swój krzyż, wywyższając Boga. Bóg codziennie mieszka w nas. Ty i Bóg codziennie razem. Gdy składasz swoje życie w ofierze Bogu, zyskujesz życie wieczne.
Kazanie
Doskonałe dzieło Jezusa dla świata18.8006-05-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Nie powinniśmy wynosić się ponad innych tak jak Miriam i Aron. Nie możemy mieć "Egiptu" w naszym życiu, za którym się oglądamy. Z jednej strony Bóg, a z drugiej strony nasze "stare życie". W Jezusie mamy przebaczenie grzechów. Jezus oddał swoje życie za nas.
Kazanie
Boża miłość daje nam pomoc dla grzesznika19.8029-04-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus w swojej służbie robił wiele rzeczy, które mogły gorszyć ludzi niemających wiary czy miłości np. jedzienie z celnikami. My powinniśmy brać przykład z Jezusa i nie doszukiwać się winy wśród braci, bo nie wiemy jakie plany ma Bóg dla życia innych ludzi.
Kazanie
Kazanie15.0022-04-2012 - brat Roman Sobecki
Słowo Boże miało być głoszone do Żydów jednak oni je odrzucili. Dlatego Słowo Boże zostało głoszone poganom. Nie czujmy się niegodni Słowa Bożego. Powinniśmy mieć serce skruszone ponieważ takim Bóg nigdy nie wzgardzi.
Kazanie
Łaska Boża dla ludzi18.7015-04-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus był także, podobnie jak ludzie, kuszony przez diabła. Jezus, Syn Boży jest ponad wszystko bez grzechu, czysty. Dziękujmy Bogu za Jego łaskę w naszym życiu. Wzrastajmy w łasce Pana Naszego. Łaska to Boży dar.
Kazanie
Posłuszeństwo do Boga12.6001-04-2012 - brat Roman Sobecki
Przestrzeganie przykazań Bożych na przykładzie historii biblijnych.
Kazanie
Pokutować z narodem18.6025-03-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Powinniśmy modlić się o nasze pokolenie ponieważ w ten sposób przekazujemy nasze dziedzictwo. Wielcy przywódccy Izraela modlili się i wyznawali grzechy narodu prosząc o przebaczenie.
Kazanie
Uświęcenie dla bliskich17.3018-03-2012 - brat Józef Koziński
Jesteśmy świątynią Bożą. Nie należymy już do siebie więc powinniśmy wypełniać wolę Bożą. Niech Duch Święty nas prowadzi w naszym codziennym życiu. Przyjmujmy tylko to co jest zapisane w Piśmie Świętym. Czuwajmy i bądźmy trzeźwymi. Czytaj Biblię i módl się codziennie.
Kazanie
Jezus Chrystus ukrzyżowany18.1011-03-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus przyszedł na ziemię aby umrzeć za każdego grzesznika. W ten sposób wypełni wolę Bożą. Krew Jezusa Chrystusa chroni nas od wszelkiego zła. Krzyż Jezusa to nasze zwycięstwo. Ogłaszamy Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.
Kazanie
Boża mądrość w pytaniach10.9004-03-2012 - brat Roman Sobecki
Boże pytania do ludzi na przykładzie m.in. Adama i Ewy, Kaina i Abla, Joba.
Kazanie
Dlaczego są doświadczenia16.4026-02-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg jedyną mocą w naszym życiu. Musimy czuwać aby nie było nic w nas co oddziela od Boga. Sami decydujemy kogo wybieramy. Bóg sam walczy za nas z naszymi trudnościami. My powinniśmy za wszystko Bogu dziękować. Żyjmy wiarą codziennie.
Kazanie
Błogosławieństwa pokoleń Izraela16.1019-02-2012 - brat Roman Sobecki
Jakub błogosławi swoich synów. Z pokolenia Judy wyjdzie wybawiciel. Mojżesz w inny sposób pod koniec życia błogosławi pokolenia Izraela. Stało się to dzięki łasce Pana. Jezus odchodząc z tego świata zwracał uwagę Izraela na Boga.
Kazanie
Boże uwielbienie15.3012-02-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Czym jest uwielbienie Boga dla Ciebie? Wytrwać do końca w wypełnianiu Bożej woli na przykładzie Jakuba, Józefa, Daniela. Kto straci życie dla Jezusa to je odzyska.
Kazanie
Życie w odpocznieniu14.0005-02-2012 - brat Roman Sobecki
Odpocznienie mamy w Bogu, gdy pozwolimy mu działać. Józef miał odpocznienie w Bogu. Bóg dla Ciebie wszystko już uczynił. Dziękujmy Bogu za wszystko co dokonał w naszym życiu.
Kazanie
Oczekujemy na dzień Jezusa Chrystusa12.4029-01-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Nie oczekujemy Końca Świata tylko oczekujemy Przyjścia Pańskiego. Końca Świata nie będzie. Będzie nowe niebo i nowa ziemia, a stare przeminie. Oczekujemy dnia Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Kazanie
Umiejętność tolerancji7.0029-01-2012 - brat Rafał Bielecki
Tolerancja w życiu chrześcijan. Musimy rozgraniczyć nienawiść do grzechu od nienawiści i niechęci do grzeszników.
Kazanie
Oddanie się w służbie Bogu11.9022-01-2012 - brat Roman Sobecki
Jako nowo narodzeni mamy wielką wartość u Boga, który jest o nas zazdrosny i ma o nas staranie. Jesteśmy jako żołnierze, zawodnicy sportowi, rolnicy dla Boga.
Kazanie
W dążeniu do pełnego poznania Boga20.0015-01-2012 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg wypełnia całą ziemię i ogarnia ją zewsząd. Do Jana Chrzciciela był zakon i prorocy, a potem Jezus zaczął rozgłaszać Królestwo Boże. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas aby wewnętrzny nasz człowiek był zbawiony. Nie upadajmy na duchu w poznawaniu Pana. Jesteśmy dziećmi obietnicy.
Kazanie
Gwiazda jasna poranna12.3008-01-2012 - brat Roman SobeckiKazanie
Być solą ziemi8.5001-01-2012 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Kazanie4.5025-12-2011 - brat Roman Sobecki
Pan Bóg rozsądza według swojej sprawiedliwości. Kto chce i pragnie niech przyjdzie do Pana. Ziemia nieurodzajna będzie Błogosławiona i urodzajna.
Kazanie
Kazanie6.6025-12-2011 - brat Rafał Bielecki
Chwalmy Pana każdego dnia i zbliżajmy się do siebie i Boga. Szatan chce doprowadzić nas do upadku i potem opuścić. Bóg ofiaruje nam życie wieczne i całkowitą troskę swoją o nas. Czy nasza świątynia (nasze ciało) jest czyste i szczere przed Bogiem.
Kazanie
Obce jarzmo17.7018-12-2011 - brat Józef Koziński
Bądźmy czujni i wierni przed naszym Panem. Miłujmy nieprzyjaciół swoich. Powierzajmy w opiekę nad naszym życiem Panu Bogu.
Kazanie
Boże kolory dla życia12.9011-12-2011 - brat Roman Sobecki
Zwycięska próba kuszenia Jezusa przez diabła. Starajmy się być doskonałymi abyśmy mogli być blisko Boga. Im bliżej jesteśmy Boga tym bardziej widzimy swoje wady. Walczmy o Życie Wieczne z Bogiem.
Kazanie
Jak dusza gołębicy15.2004-12-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Do Królestwa Bożego prowadzi wąska brama, a my nie tylko mamy chcieć wejść przez bramę ale również się starać wejść. Niezależnie od tego ile mamy lat i jak żyjemy.
Kazanie
Bóg nas zachowa od złego9.8027-11-2011 - brat Roman Sobecki
Dawid najmłodszy z rodzeństwa - potem Król Izraela. Dawid nie występuje wobec pomazanego wcześniej Saula, zostawia to w ręku Boga. Nawet syn jego występuje przeciw, ale Dawid zostawia to wszystko w ręku Boga.
Kazanie
Niedowiarstwo na drodze wierzącego19.8013-11-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Niedowiarstwo wobec Boga jest niewłaściwe. Trzeba zaufać Bogu w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Im bardziej walczymy w swoim życiu duchowym, tym bardziej Bóg będzie nas wspierał. Patrzmy na życie duchowe w każdym naszym doświadczeniu.
Kazanie
Jezus wziął na krzyż nasze przekleństwo12.9006-11-2011 - brat Roman Sobecki
Kogo Pan kocha tego też wychowując karze. Dobrze jest lgnąć do Boga od samego rana i przestrzegać jego prawa. Jezus wypił kielich cierpienia dany mu przez Boga. Wyznawaj Jezusa - słowo wiary jest w Tobie.
Kazanie
Podjęcie decyzji wyboru14.2030-10-2011 - brat Rafał Bielecki
Życie z Jezusem zaczyna się w momencie powołania przez Boga. Kiedy decydujemy się że idziemy za Bogiem to rozpoczynamy wędrówkę. W tym momencie mamy już wszystko potrzebne do wędrówki tj.: Słowo Boże i wskazówki w nim zawarte jak mamy żyć, Duch Święty, Zbroja Boża, nasze sumienie.
Kazanie
Ucho igielne do Królestwa Niebios15.6023-10-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Kiedy my jesteśmy słabi, Bóg w nas jest mocny. Duch Święty obdarza nas swoimi darami według swojej woli. Owoce Ducha Świętego powinny być widoczne w naszym codziennym życiu. Oczekujmy przyjścia Pańskiego.
Kazanie
Bóg prowadzi powołanych13.9016-10-2011 - brat Roman Sobecki
Bóg skałą zbawienia dla każdego człowieka. Gdy Pan Bóg cię prowadzi to wszystko jest dobrze. Chodzący w ciele będą zawsze występowali przeciwko duchowym. Bóg pamięta o tym co obiecał. Bądźmy pełni owoców Ducha Świętego.
Kazanie
Boży plan odnowienia wszechrzeczy17.9009-10-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg od stworzenia świata zaplanował wszystko aż do końca. Nasze imiona są już zapisane w Księdze Żywota dlatego naszym zadaniem jest wytrwać do końca. My możemy żyć w naszych czasach, obserwować świat ale tak naprawdę to wypełniamy Boży plan. (Ez. 38:18-23) Jednak w całym planie Bożym jest czas abyśmy skorzystali z pokuty i nawrócili się do Boga. (Amos 5:14-15) Człowiek nie jest w stanie zmienić "globalnego" planu Boga możemy jedynie zmieniać własne losy.
Kazanie
Bóg otacza nas swoją troską10.6002-10-2011 - brat Roman Sobecki
Czasami jeden uczynek nasz powoduje, że źle postępujemy. Każdy ma swoją wolną wolę w swoim sercu aby dobrze czynić. Pan Bóg jest pomocą najlepszą.
Kazanie
Boże Błogosławieństwo dla ludzi bez hańby14.3025-09-2011 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Nasze przeszkody w poznaniu Boga20.0018-09-2011 - brat Roman Sobecki
Musimy dobrze czynić, aby nie mieć grzechu. Jeśli widać we mnie Jezusa, to staram się dobrze czynić. Starajmy się aby Chrystus nas oczyszczał każdego dnia. Pilnujmy drogi swojego życia przed Panem. Walczmy o swoją wiarę przed Panem Bogiem.
Kazanie
Słowo przed pamiątką wieczerzy10.1004-09-2011 - brat Józef Koziński
Modlitwa nasza ma być do Boga, a nie jakiś świętych. Naszym szczęściem być blisko Boga. Pielgrzymujemy wiarą.
Kazanie
Boże reagowanie7.3004-09-2011 - siostra Regina Sosulska
+ usługa tematyczna pastora Dzięki śmierci Jezusa mamy dostęp do miejsca najświętszego. Nie upadajmy na duchu.
Świadectwo
Bóg pragnie abyśmy go szukali14.8028-08-2011 - brat Roman Sobecki
Jezus pragnie poprzez doświadczenia nasze sprawić abyśmy w swoim życiu Go szukali. Wszystko w naszym życiu zależy od Boga. W Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno. Trzoda - to są ci, którzy słuchają Boga. Wiara - Boży dar.
Kazanie
Owoc Ducha17.2021-08-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Dobre drzewo daje dobre owoce, złe drzewo daje złe owoce. Owocami Ducha są miłość, radość, pokój, uprzejmość, wstrzemięźliwość.
Kazanie
Duch ludzki i Duch Boży7.7014-08-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Słowo Boże i jego działania są nam objawiane przez Ducha Świętego. Duch Boży widzi wszystko, aż do rozdzielenia duszy i ciała.
Kazanie
Moc z posłuszeństwa do Boga11.3014-08-2011 - brat Roman Sobecki
Uświęcenie nasze jest z Boga. Jezus dokonuje oczyszczenia naszych serc. Mamy utrzymywać swoją czystość przed Bogiem zawsze. Świętymi bądźmy, bo Pan Nasz jest Święty.
Kazanie
Ap. Paweł: Nie zaznałem spokoju ducha15.7007-08-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Ap. Paweł poucza nas że życie tu na ziemi jest przejściowe. Żyjemy w namiotach. Ostrzega nas abyśmy w chwili kiedy przyjdzie Pan nie znaleźliśmy się nadzy ale zachowali naszą wiarę i otrzymali szatę. Jeżeli będzie to przekonanie towarzyszyć nam codziennie to jesteśmy gotowi na przyjście Jezusa.
Kazanie
Pojedyncze ziarno albo obfity owoc21.1031-07-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Bogu należy się owoc z naszego życia. Jezus robił wszystko to co wiedział od Ojca. Aniołowie - to służebne duchy Boże. Nasze życie musi obumrzeć dla Boga.
Kazanie
Moc powołania13.6024-07-2011 - brat Roman Sobecki
Za wszystko dziękujmy Jezusowi, nie narzekajmy. Mojżesz największy wódz, najskromniejszy człowiek na ziemi. Mamy pachnieć Chrystusem. Nie ukrywajmy się przed Bogiem, ale pokutujmy ze swoich grzechów.
Kazanie
Zdolni do czujności9.2024-07-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Bądźmy przygotowani na Przyjście Pana Niebios. Proroctwo.
Świadectwo
Prawdziwy krzew winny16.4017-07-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus - krzew winny. Bóg pociąga do prawdziwego Krzewu winnego. Trzeba się oczyszczać aby wydać owoc. Musimy trwać w Bogu. Owoce są Boże, a my mamy trwać w miłości. Za wszystko dziękujmy Jezusowi i Bogu Ojcu Duchowi Świętemu.
Kazanie
Powołani aby iść z Jezusem zostawiają wszystko15.3010-07-2011 - brat Roman Sobecki
Królestwo Boże znajduje się wśród nas. Należy słuchać głosu Bożego. Pan Bóg cieszy się z nas. Musimy zerwać sieci grzechu z tym światem. Tylko Bóg daje rozwiązanie i wyzwolenie.
Kazanie
Żołnierz Chrystusa6.6003-07-2011 - brat Roman Sobecki
Niebo cieszy się z jednego nawróconego grzesznika.
Kazanie
Dary Ducha Świętego uświęcają i umacniają Zbór11.1003-07-2011 - brat Józef Koziński
Trzeba się strzec fałszywych proroków. Tylko Duch Święty obdarza darami. Szczęście jest tylko u Boga.
Kazanie
Boże poręczenie15.3026-06-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Owczarnia - każda owczarnia ma drzwi i tylko przez nie wchodzi opiekun. Innymi drogami wchodzą złoczyńcy. Jezus jest drzwiami, przez które powinniśmy przejść jak owce. Czy my jako chrześcijanie rozpoznajemy głos Jezusa (pasterza) i czy kroczymy na dobre pastwiska (dobre słowo, kazanie)? Powinniśmy zastanowić się czy w naszej owczarni pasterzem jest Jezus Chrystus.
Kazanie
Jezus Chrystus ukrzyżowany15.5019-06-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Co narodziło się z ciała, ciałem jest, a co narodziło się z Ducha, Duchem jest. Jezus powinien być dla nas bardziej Zbawicielem niż czyniącym cuda. Jeżeli spojrzymy na Jezusa Ukrzyżowanego będziemy żyć.
Kazanie
Bóg doświadcza i pomaga7.2012-06-2011 - brat Roman Sobecki
Ważne jest aby, przekazywać mądrość przez dorosłych do dzieci. Ponieważ one są najbardziej podatne i chłonne.
Kazanie
Świadectwo, wprowadzenie do wieczerzy16.9005-06-2011 - pastor Zdzisław Gąsiorowski
Potrzebujemy krwi Jezusa Chrystusa, ponieważ jesteśmy grzeszni, a sprawiedliwość nasza to szata splugawiona. Maria uczyniła dobry uczynek namaszczając Jezusa przed Jego śmiercią.
Kazanie
Moc Bożego prowadzenia mimo nowych trudności13.2029-05-2011 - brat Roman Sobecki
Słowo Boże pochodzi od Ducha Świętego. Wszyscy jako ciało należymy do Jezusa. Słowo Boże musi żyć w nas. Jeżeli jest nam źle zbliżmy się do Słowa Bożego. Musimy podobać się Bogu, a nie ludziom.
Kazanie
Świadectwo3.7015-05-2011
brat Rafał Bielecki
brat Roman Sobecki
pastor Zbigniew Sosulski w imieniu Reginy Sosulskiej
Świadectwo
Przymierze razem z modlitwą i błogosławieństwem17.2008-05-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Czy gotowi jesteśmy na przyjście Jezusa. Czy znamy drogę którą możemy kroczyć aby dojść do nieba. Jedyną drogą którą możemy dojść do nieba i zamieszkać w domu Pana to Jezus Chrystus. (Ew. Jana 14:1-6). Do Jezusa możemy przychodzić jedynie przez modlitwę.
Kazanie
Bóg buduje w nas swoją arkę. Jaka jest nasza gołębica.13.2001-05-2011 - brat Roman Sobecki
Jak wygląda Twoja arka? Czy ufasz stale Bogu i budujesz ją? Zawsze powinniśmy chwalić Pana. Czy jesteśmy płomienni Duchem Bożym? Duch Święty pomoże nam trwać przy Bogu.
Kazanie
Przymierze Boga z ludźmi15.3024-04-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Wydawać się może cielesne utrapienia mogą przyczynić się do upadku. Jednak jeśli w tym utrapieniu trzymamy się Boga to on nam wszystko wynagrodzi. Przykładem tego może być Jozue czy Kaleb.
Kazanie
Jezys bezpiecznie przeprowadza po miedzy życia15.2017-04-2011 - brat Roman Sobecki
Wiara jest ze słuchania Słowa Bożego. Najważniejszą rzeczą w naszej pielgrzymce jest to, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota. Gdy my cierpimy, cierpi z nami Chrystus, gdy się cieszymy, cieszy się Pan.
Kazanie
Obróć twarz swoją Boże ku mnie21.5010-04-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Każdy człowiek winien jest oddawać Bogu chwałę. Ewangelia jest walką z grzechem dla zbawienia. Dla Boga jest najważniejsze zbawienie człowieka.
Kazanie
Chciejmy nosić krzyż Jezusa Chrystusa14.2003-04-2011 - brat Roman SobeckiKazanie
Biały bisior18.8027-03-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus po swoim zmartwychwstaniu otwiera oczy uczniów na proroctwa. Bóg zaplanował nas od początku świata. Oddaj Bogu chwałę, a On wszystko uczyni.
Kazanie
Potrzeba różnorodności wydarzeń do osiągnięcia celu w planie Bożym10.4020-03-2011 - brat Roman Sobecki
Celnik w swojej modlitwie prosi Boga o łaskę, faryzeusz się wychwala ze swojej pobożności. Bóg jest z nami w naszych doświadczeniach. Zamiast narzekania przed Panem trzeba się radować.
Kazanie
Uniżenie - postawą sługi Bożego18.1013-03-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Pan Bóg wie dobrze czy w sercu swoim naprawdę kocham Go (przykład Piotra). Błogosławieństwu Bożemu towarzyszą też doświadczenia. Józef, wykonawca Bożej woli.
Kazanie
Bóg się objawia i prowadzi nas12.5006-03-2011 - brat Roman Sobecki
Mieszkanie nasze jest w Bogu, w Bożym Słowie, a na tym świecie mieszkamy w namiocie. Nauka Boża sprawia, że Twoje serce jest szczęśliwe.
Kazanie
Pojedyńcze ziarno ma obumrzeć20.0027-02-2011 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Oznacz oddrzewia krwią Jezusa17.3020-02-2011 - brat Roman Sobecki
Krzyż Jezusa daje nam zbawienie i pomoc w każdy czas. Przyjmowanie Pamiątki Jezusa jest dla nas wielkim przywilejem i wzmocnieniem. Niech każdy osądza siebie samego, a nie bliźniego.
Kazanie
Gotowi na wdzięczność8.2013-02-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Nasze ukrycie jest w Jezusie Chrystusie. Boża moc jest nam potrzebna na każdy dzień aby nasza wiara nie ustała. Bóg powołał nas do synostwa.
Kazanie
O światłości i odpowiedzialności za innych24.1030-01-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Amen - niech się tak stanie. Amen jest to też jedno z imion Boga. Baczcie co słuchacie, czy jest to Słowo Boże czy inne. Mówcie prawdę z bliźnim swoim. Bóg jest najlepszą wartością w życiu człowieka.
Kazanie
Przeszkody w drodze do Jezusa18.6016-01-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Człowiek w życiu ma wiele przeszkód ale nie może się poddać. Jezus w swoim życiu od urodzenia miał ciężkie życie, a mimo to chwalił Boga. My w naszych modlitwach też powinniśmy dziękować Bogu, a nie żalić się. Z dziękczynieniem przychodzić do Jezusa, bo taka modlitwa się Bogu podoba, a diabeł chce nam to odebrać.
Kazanie
Imiona sług Boga11.2009-01-2011 - brat Roman SobeckiKazanie
Głosić poganom8.9002-01-2011 - pastor Zbigniew Sosulski
Wszystko co na nas przychodzi nie przekracza naszych sił. Nikogo na tej ziemi nie było doskonałym prócz Jezusa Chrystusa. Ostatni nakaz Jezusa dla nas i jego uczniów był "idźcie na cały świat i głoście ewangelię".
Kazanie
Odnówmy swoje myślenie16.2026-12-2010 - brat Roman Sobecki
Słowo Boże to skała na której mamy budować swoje życie. Boże myśli o nas są dobre i pełne nadziei. Nasze myśli muszą być poddane w posłuszeństwie Bogu.
Kazanie
Ukojenie duszy przez moc Bożą17.5019-12-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Cokolwiek czynimy w swoim życiu mamy tak czynić jak dla Boga. Jezus Chrystus jest naszym drogowskazem. Tylko wiara w Jezusa Chrystusa zbawia.
Kazanie
Bóg daje się poznać10.3012-12-2010 - brat Roman Sobecki
Miłość jest czynem. Boża miłość jest nieograniczona. Człowiek jest wartościowy w oczach Bożych. Trzeba zabiegać o miłość.
Kazanie
Królestwo Boże zasadzone na mocy15.6005-12-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus Chrystus jest jedynym trwałym fundamentem. Duch Święty zmienia serca ludzkie. Moc Boża jest w Duchu Świętym. Jesteśmy żywimi kamieniami w budowli Bożej.
Kazanie
Poniósł mój grzech15.0028-11-2010 - brat Roman SobeckiKazanie
Kazanie13.1021-11-2010 - brat Józef KozińskiKazanie
Świadectwo7.8021-11-2010 - brat Tomasz KadłuczkaŚwiadectwo
Bóg powołuje do służby w duchu19.3014-11-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Bogacz nie okazał miłosierdzia Łazarzowi. Bóg ustanawia miłosierdzie, prawo, sprawiedliwość. Zbawienie nasze jest na teraz, dlatego trzeba być czujnym zawsze przed Bogiem. Skromność jest cenna bo tylko Pan jest dobry.
Kazanie
Zostać przyjacielem Boga14.1007-11-2010 - brat Roman Sobecki
Korzeń gorzkości zawsze trzeba usuwać ze swego życia. Lepiej jest dziękować Panu niż narzekać. Trzeba wspierać się nawzajem. Pycha oddala od Boga.
Kazanie
Syn Człowieczy - człowiek Boży16.8024-10-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Ostrzeżenie przed złą kobietą. Przed Bogiem nie ma kobiety i mężczyzny, jest sługa i służebnica. Na pierwszym miejscu w kościele kobiety powinny emanować Bogiem i służebnością, a nie walorami kobiecymi. Bóg stworzył człowieka prawego bez rozróżnienia na płeć. Człowiek odnosi się do mężczyzny jak i do kobiety. Jezus urodził się z niewiasty i nazywany był synem człowieczym i jako syn człowieczy przyjdzie po nas.
Kazanie
Wiara w Boga daje moc Dawidowi12.4017-10-2010 - brat Roman Sobecki
Ołtarze w Biblii i życiu ludzi. Dawid wypełnia wolę Ojca tak jak Jezus Chrystus. Dawid miał w swoim sercu ołtarze czci i uwielbienia dla Boga.
Kazanie
Do wieczerzy9.2010-10-2010 - brat Józef Koziński oraz Rafał Bielecki
Pan Jezus jest Różą Sarońską. Jezus przed Piłatem milczał. Słowo Boże to cenny skarb. Błogosławcie nieprzyjaciołom swoim.
Kazanie
Wybór ciała w rozpoznaniu Jezusa Chrystusa19.0003-10-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Człowiek składa się z duszy, ducha i ciała. Dar Boży dla człowieka to jego wolna wola. Bardzo ważne jest aby w swoim życiu rozpoznać Jezusa.
Kazanie
Gotowi do służby Bożej12.2012-09-2010 - brat Rafał Bielecki
Chrześcijanin zawsze powinien być gotowy do służenia Bogu (Elizeusz, Mojżesz). Bóg może każdego przygotować do służby Bogu.
Kazanie
Wiara Abrahama - wzór powołania15.2005-09-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Abraham ojciec wiary. Przez wiarę mamy dostęp do Boga. Wiara rozpoczyna rozwój.
Kazanie
Posłani przez Jezusa8.6029-08-2010 - brat Roman Sobecki
Jezus wysyła po dwóch uczniów do ludu. Posłani są mniejsi od posyłającego. Powinniśmy się radować, że nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota.
Kazanie
Bóg jedyny godny chwały19.1022-08-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Jedynie Bóg jest godzien przyjąć chwałę od swojego stworzenia. Jezus jest światłością. Człowiek jest cenny w oczach Bożych.
Kazanie
Bóg roświetla nasze serca dla pozniania chwały Bożej10.0015-08-2010 - brat Roman Sobecki
Jesteśmy światłością świata. Słowo Boże świeci w nas.
Kazanie
Gotowi świadczyć i czujni na spotkanie Pana16.4015-08-2010 - brat Józef Koziński
Przyjście Pana jest bliskie. Jak było za dni Noego tak będzie z przyjściem Jezusa.
Kazanie
Sznur mierniczy Bożego działania18.7008-08-2010 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Przypowieści od Jezusa11.9001-08-2010 - brat Roman Sobecki
Rozwój człowieka przed Bogiem (od niemowlęcia po starość). Kościół Chrystusa trwa i żyje dla Boga. Jezus jest Panem sabatu. W twoim cierpieniu nie jesteś sam - Bóg jest z Tobą.
Kazanie
Jezus wybawia z Lodabar14.9025-07-2010 - brat Zachariasz Brusiło
Jezus przyszedł na ziemię dla potrzebujących. Mefiboszet, okryty hańbą. Lodabar, miejsce zaciemnione, z którego wykupił nas Chrystus. Lea, niekochana żona Jakuba.
Kazanie
Świadectwo nawrócenia8.3018-07-2010 - Świadectwo nawrócenia brata Dawida TaboraŚwiadectwo
Żyjmy Bożym Słowem9.8018-07-2010 - brat Roman Sobecki
Wszelkie stworzenie słucha Boga. Boże Słowo jest wiecznie żywe.
Kazanie
Usposobienie, charakter sługi Pana14.4011-07-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Charakter Joba i Dawida przykładem dobrego życia przed Bogiem. Duch Boży musi być w nas aż do przyjścia Pana.
Kazanie
Boża pomoc, Boże rozpoznanie18.7004-07-2010 - brat Roman Sobecki
Cały czas nadzieję trzeba pokładać w Panu. Musimy odradzać się codziennie dla Chrystusa. Pan jest naszą obroną.
Kazanie
Życie i postawa sługi21.5027-06-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Pierwsi będą ostatnimi.
Kazanie
Bóg doskonali naszą wiarę przez doświadczenia15.1020-06-2010 - brat Roman Sobecki
Boże błogosławieństwa trzeba przyjmować w pokorze. Abraham przykładem doskonałego posłuszeństwa i wiary wobec Boga. Wszystko co nas dotyka należy osądzać Słowem Bożym.
Kazanie
Po powrocie z Ukrainy14.0013-06-2010 - brat Józef Koziński
Bóg trzyma cały świat w swoim ręku. Śmierć Jezusa zwycięstwem nad światem. Najlepsze dary są od Jezusa poprzez Ducha Świętego.
Kazanie
W potrzebie w swoim życiu zwracajmy się zawsze do Boga14.3006-06-2010 - brat Roman Sobecki
W potrzebie w swoim życiu zwracajmy się zawsze do Boga. Do Pana należy rozsądzanie co się komu należy: szacunek, zaszczyty. Jezus Chrystus wstawia się przed Bogiem za nami. Cieszmy się obecnością Boga w naszym życiu.
Kazanie
Dopełnią się czasy pogan15.4030-05-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Teraz czas łaski dla pogan. Gdy czas pogan się skończy nastanie wielki głód Bożego Słowa. Pilnujmy swojego szafarstwa dostatecznie mocno.
Kazanie
Bóg nas przygotowuje tak jak Noego17.8023-05-2010 - brat Roman Sobecki
Noe posłuszny Bogu całym sercem. Rodzina Boża to jest piękno duchowe. Bóg wszelkimi sposobami oczyszcza ludzi dla siebie.
Kazanie
Przez oczyszczenie lepszy kontakt z Jezusem7.7016-05-2010 - brat Rafał Bielecki
Kazanie
Zachowanie Jezusa w obliczu skomasowanej walki zła15.8009-05-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus przygotowuje uczniów na swoją śmierć. Jezus usługiwał przy ostatniej wieczerzy nawet Judaszowi. Miał o wszystkich troskę. Zwycięstwo Jezusa jest wielkie i wspaniałe.
Kazanie
W środku ogrodu - drzewo życia16.2002-05-2010 - brat Roman Sobecki
Bóg jest światłością, na którą trzeba zwracać uwagę naszych dzieci i rodzin. We wszystkim co nas otacza jest Bóg.
Kazanie
Bóg pomaga oblężonym16.5025-04-2010 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Czujny przed zwiedzeniem15.0011-04-2010 - brat Józef KozińskiKazanie
Zrozumieć swoje doświadczenie17.1004-04-2010 - brat Roman Sobecki
Słowo Boże ma moc oczyszczającą. Bóg największym dobrem, skarbem Joba. Job był współczującym dla wszystkich. Gdy był w potrzebie jemu nikt nie pomógł.
Kazanie
Rozpoznać głos Jezusa17.2028-03-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Powinniśmy być pasem lnianym przylegającym do naszego Pana. Bądźmy zadowoleni z tego co nam daje Bóg.
Kazanie
Dążymy do światłości15.8021-03-2010 - brat Roman Sobecki
Trzeba iść w życiu codziennym drogą Jezusa. Musimy chodzić w światłości. Jakub całe życie walczył o błogosławieństwo Boże. Jesteśmy świątynią Pana - Pańscy Jesteście. Pilnujmy czystości naszych serc.
Kazanie
Poznać Boży dar15.0014-03-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Jezus jest wodą żywota. W Jezusie nie ma podziału klasowego ani rasowego. Przywilejem jest słyszeć Boży głos. Pokora powoduje że lepiej słyszymy Boży głos.
Kazanie
Dostrzegając Królestwo Niebios, podjąć walkę o wiarę20.2028-02-2010 - pastor Zbigniew Sosulski
Trzeba być czujnym aby nie przeoczyć zaproszenia na ucztę Bożą. Należy być przygotowanym na nadejście Królestwa Bożego. Przyjście Pana będzie radością dka zbawionych, ale dla niezbawionych będzie trwoga
Kazanie
Jezus poniósł to na krzyż13.2021-02-2010 - brat Roman Sobecki
W śmierci Jezusa jest nasze życie. Trzeba w swoim życiu spełniać dobre uczynki w Jezusie Chrystusie. Pomimo cierpień i doświadczeń ufność mamy w Bogu
Kazanie
Nasza zdolność od Boga17.9007-02-2010 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Krążyć dookoła góry14.4031-01-2010 - brat Roman Sobecki
Jezus Chrystus zbliża się do każdego chrześcijanina. Wszystko co mamy jest od Boga. Bóg posłał do nas list wymazujący nasze długi-grzechy. Bez Boga nie ma dla nas życia.
Kazanie
Dwaj lub trzej z Jezusem17.1024-01-2010 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Kuszenie dostojnością przyuczeniem świeckich zwyczajów15.6010-01-2010 - brat Roman Sobecki
Trzeba być mocnym w Panu. Bóg dotrzyma słowa gdy da przymierze na przykładzie Dawida i Jozuego. Bóg wyprowadza z zasadzek diabelskich. Lud Boży jest podporą tego świata.
Kazanie
Wartość Objawienia Jana16.7003-01-2010 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Słowo Boże nas oczyszcza.14.2027-12-2009 - brat Roman Sobecki
Rozpoznawajmy co Bóg mówi. Królestwa Bożego trzeba szukać najpierw. Trzeba być upartym i natrętnym w modlitwie. Trzeba Bogu wierzyć chociaż się nie widzi.
Kazanie
Wzrastanie w łasce przez poznanie16.6020-12-2009 - pastor Zbigniew SosulskiKazanie
Poznanie i wybawienie w Jezusie14.9013-12-2009 - brat Roman Sobecki
Kazanie
Ukryte działanie Boże12.0029-11-2009 - brat Roman Sobecki Ukryte działanie Boże w życiu Józefa, Abrahama, Jakuba, Dawida. Bóg przygotowuje nas w ukryciu. Pragniemy być w swoim życiu jak celnik, a nie jak faryzeusz.Kazanie
Kazanie15.2015-11-2009 - brat Roman Sobecki Kazanie
Bliscy moi mają świętość16.5008-11-2009 - pastor Zbigniew Sosulski
Kazanie
Czy mamy troskę o pastora?13.4001-11-2009 - brat Rafał Bielecki
Tu gdzie się nawróciłeś jest Twoje miejsce. Choć czasami jest bardzo ciężko pastor ufa Bogu. My jako członkowie Zboru powinniśmy okazywać szacunek wobec swojego pastora. Szanujmy to co mamy w naszych zborach.
Kazanie
Troska Jezusa do człowieka14.1025-10-2009 - brat Roman Sobecki
Nie można starego życia naprawiać nowym. Trzeba trwać w krzewie winnym, aby był owoc. Miłość Boża do nas jest największym darem.
Kazanie
Dobrotliwa postawa Boga do człowieka17.9018-10-2009 - pastor Zbigniew Sosulski
Kazanie
Bóg stoi za dobrą postawą człowieka 15.6011-10-2009 - brat Roman Sobecki
Józef przykładem tego, że trzeba wytrwać do końca ufając Jezusowi. Bóg czeka w sprawie sądu i okazuje łaskę.
Kazanie
Gałązka drzewa migdałowego17.3004-10-2009 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg czuwa nad tym aby wszystko co jest wypowiedziane przez Niego się spełniło. Człowiek zbliża się do swojego domu wiecznego. Dobrze jest gdy widzimy w swoim życiu to co Bóg widzi.
Kazanie
Troska o bliźniego15.0020-09-2009 - pastor Zbigniew Sosulski
Bóg nie chce aby zginęła choćby nawet jedna owca. Bóg każdego dobrze zna. Bóg jest ratunkiem dla każdego. Troska Boga o nas trwa do końca naszego życia.
Kazanie
Trąby ostrzegają16.4013-09-2009 - brat Roman Sobecki
Należy pamiętać o odwiecznych ścieżkach. Jezus jest dobrą, jedyną drogą. Trąby Boże ostrzegają nas o niebezpieczeństwie. Trąba Boża oznajmi przyjście Pana.
Kazanie
Ku dobru bliźniego18.5006-09-2009 - pastor Zbigniew Sosulski
Trzeba uniżyć się przed Bogiem. Nie ma naszego "ja" tylko Bóg. Twój bliźni powinien być ważnym dla Ciebie. Aby nie było podziałów stań się jak dziecko.
Kazanie
Bóg leczy wiarę moją13.7030-08-2009 - brat Roman Sobecki
Ziemia Obiecana dla Izraelitów i dla chrześcijan. Ziemia Obiecana dla chrześcijan jest w naczyniach glinianych - w sercu. Musimy żyć w mocy Jezusa. Jezus jest w stanie naprawić Twoje życie.
Kazanie
Kuszenie Jezusa15.9023-08-2009 - pastor Zbigniew Sosulski
Boże spojrzenie na pokusy ciała. Żyjemy po to aby podobać się Bogu. Wszystko co mamy jest od Naszego Pana.
Kazanie
Jezus siewca12.9016-08-2009 - brat Roman Sobecki
Piotr w swoim życiu przeszedł przez różne rodzaje "gleby". Dobrej glebie nie zaszkodzi nawet susza. Człowiek jest jak trawa - Jezus jest jedynym ratunkiem.
Kazanie
Prowadzenie przez Ducha Świętego15.7009-08-2009 - pastor Jerzy Przeradowski
Pastor na praktycznych przykładach z życia pokazuje jak ważne jest słuchanie Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi nas nie tylko w rzeczach wielkich ale także w życiu codziennym. W kazaniu została zwrócona uwaga na to, że przez nie usłuchanie tego wewnętrznego głosu pochodzącego od Ducha Świętego możemy stracić szanse na dobre rzeczy, które Bóg dla nas przygotował, albo wpaść w kłopoty przed którymi Bóg chce nasz ustrzec.
Kazanie
Świadectwo nawrócenia2.5026-07-2009 - Świadectwo nawrócenia siostry Małgorzaty MaciuszekŚwiadectwo
Świadectwo nawrócenia2.9026-07-2009 - Świadectwo nawrócenia siostry Elżbiety DudekŚwiadectwo
Bohaterownie wiary13.3512-07-2009 - pastor Zbigniew Sosulski
W życiu każdego człowieka potrzebna jest ciągła, żywa wiara. Wiara musi być zachowana do końca. Życie na tej ziemi jest przejściowe. Troszcząc się o nie mamy tęsknić za niebem. Filipian 3:20 "Nasza ojczyzna jest w niebie".
Kazanie
Dawid - Król - Sługa Boga16.6221-06-2009 - pastor Zbigniew Sosulski
Utrapienia w życiu chrześcijanina muszą się zdarzać. Dawid będąc Królem był pokorny wobec Boga. Dni człowieka są tylko chwilą na tej ziemi. Jedynie w Bogu jest nasza nadzieja. Bóg nie dał nam złota ani srebra ale dał pocieszyciela
Kazanie

Copyright © Sosulski Paweł 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.